Voorbereidingsmodules t.b.v. Medische Technologie A en B

Voorbereiding op MTA

De opleiding MTA, alsmede de vervolgopleidingen MTB en MTC, vooronderstellen dat de student beschikt over het diploma van een technische opleiding MBO op niveau NLQF-4, met de vakken Elektrotechniek, Elektronica, of Informatietechniek, of een daarmee gelijkwaardig diploma, en/of aantoonbaar gelijkwaardige competenties.

Doel van de modules

De Voorbereidingsmodules hebben tot doel studenten, van wie de vooropleiding niet helemaal aansluit op de opleiding MTA, of van wie kennis van de exacte of technische vakken is weggezakt, individueel voor te bereiden op het beginniveau van de opleiding MTA.

Vier modules

Het betreft de volgende vier modules:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Elektrotechniek en Elektronica

Diagnostische nultoetsen

Voor ieder van de vier modules kan de student, voor aanvang, een diagnostische nultoets afleggen, waarmee Intop Zorgsector zijn niveau voor de betreffende module kan inschatten en waarmee eventuele deficiënties kunnen worden vastgesteld. Afhankelijk van het resultaat van de diagnostische nultoets kan geadviseerd worden welke leseenheden (LE) de student zou kunnen volgen om tekortkomingen in kennis op te lossen.

Leseenheden

Iedere module bestaat uit een aantal leseenheden (LE):

 • Wiskunde: 3 LE
 • Natuurkunde: 3 LE
 • Scheikunde: 2 LE
 • Elektrotechniek en Elektronica: 5 LE

Studiebelasting

Afhankelijk van het beginniveau van de student is de studiebelasting per LE naar schatting 15 tot 25 SBU (studiebelastingsuren).

Lesmateriaal

In elke module wordt gebruikt gemaakt van een studieboek, dat ook als naslagwerk van grote waarde kan zijn tijdens de vervolgopleidingen MTA, MTB en MTC. De student moet de benodigde studieboeken zelf aanschaffen.

Onderwerpen module Wiskunde

 • Handig rekenen: breuken, wortels en machten, wetenschappelijke notatie
 • Algebraïsche bewerkingen: rekenen met letters, merkwaardige producten, getallenrijen
 • Logaritmen en exponenten: rekenregels, natuurlijke logaritme, de eenheid dB
 • Vergelijkingen: eerstegraads en tweedegraads, stelsels
 • Goniometrische functies: cirkelvergelijking, sinus, cosinus, tangens

Onderwerpen Natuurkunde

 • SI-eenhedenstelsel: grootheden, eenheden, prefixen
 • Mechanica: wetten van Newton, snelheid en versnelling
 • Bewegingsleer: eenparige en eenparig versnelde bewegingen
 • Dynamica: traagheid, kracht, zwaartekracht, gewicht
 • Energie: arbeid, vermogen, wet van behoud van energie
 • Druk, warmte, vloeistoffen en gassen: wet van Archimedes, wetten van Boyle en Gay-Lussac

Onderwerpen Scheikunde

 • Het Periodiek Systeem der Elementen: groepen, perioden, metalen, niet-metalen
 • De opbouw van de materie: elektronen, quarks, kernen, isotopen en ionen
 • Reactievergelijkingen: het ontstaan van stoffen, koolstof-waterstofverbindingen
 • Isotopen in de medische context: molybdeen, technetium, kobalt, iridium

Onderwerpen Elektrotechniek en elektronica

 • Basisbegrippen uit de elektriciteitsleer: wetten van Ohm, Kirchhoff, Pouillet
 • Schema’s lezen: signaalaarde, serie- en parallelschakelingen, ster-driehoektransformatie
 • Passieve en actieve componenten: weerstanden, condensatoren, zelfinducties
 • Halfgeleiders: transistoren, metaal oxide halfgeleiders (MOS), versterkers
 • Operationele versterkers: inverteren, blok-driehoekgenerator, diagram van Bode

Methodiek

De methodiek is begeleid afstandsonderwijs met, zo mogelijk, video ondersteuning door een docent. Iedere LE bevat een aantal opgaven die de student moet uitwerken en per e-mail kan insturen. Het werk wordt nagekeken door een docent, en voorzien van opmerkingen en aanwijzingen geretourneerd aan de student. Voor zijn uitwerkingen ontvangt de student een cijfer. De student kan tevens de hem toegewezen docent per e-mail vakinhoudelijke vragen stellen en hem om studieadvies verzoeken.

Planning van een traject

Een individueel studietraject door de Voorbereidingsmodules wordt vastgesteld in overleg met de onderwijscoördinator. Dat traject kan in beginsel op elk gewenst moment aanvangen. Uit overwegingen van studierendement, begint de student bij voorkeur een half jaar voordat de eerstvolgende opleiding MTA start.

Een studietraject begint met het afleggen van één of meer diagnostische nultoetsen. Afhankelijk van de uitslag plant de student, in overleg met de onderwijscoördinator, een traject, waarin afgesproken wordt welke leseenheden/modules gevolgd gaan worden.

 

Cijfers en certificaat

Na afloop van het voor hem geplande traject ontvangt de student een certificaat met vermelding van de door hem behaalde LE- en modulecijfers. Het certificaat wordt ondertekend door de Voorzitter van de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.

 

Kosten

De prijs van een diagnostische toets, inclusief correctie en adviesgesprek bedraagt € 175,- (*)

De prijs van een leseenheid (LE), inclusief begeleiding per e-mail en correctie van de door de student gemaakte opgaven bedraagt € 150,- (*)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een individueel traject door contact op te nemen met Intop Zorgsector per mail of telefonisch.

 

(*) Prijspeil 1 januari 2022

Scroll naar top