Examendeelreglement Stralingshygiene deskunigheidsnivaue 5A

1. Doelstelling en status

Dit supplement verschaft procedures met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering
en de toetsing van Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 5A.

De toetsing kan slechts valide worden afgenomen indien voldaan wordt aan de voor- waarden als gesteld in het deelreglement en dit supplement. Het toetsingsreglement wordt jaarlijks door de toetsingscommissie getoetst op inhoud, actualisatie en toepas- baarheid.

2. Samenstelling examencommissie

In de examencommissie zitten minimaal 2 leden met een expertise op het gebied van
stralingshygiëne op het niveau 5.

De examencommissie draagt zorg voor de absolute geheimhouding van de toetsings- documenten.

3. Eindtermen

De toets wordt afgenomen op basis van de eindtermen zoals vermeld in bijlage 1 (ont- leend aan de Richtlijnen erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 1984).

4. Niveau

De toets betreft het niveau 5A.

5. Toetsen

De toets bestaat uit een praktijktoets en een theorietoets.

5.1 Praktijktoets
De praktijktoets wordt afgelegd bij het NCVS (Reactor Instituut Delft), of gelijkwaar- dig instituut, op basis van de daar vigerende examenreglementen. Na deelname krijgt de kandidaat een beoordeling.
Deze beoordeling is: onvoldoende, zwak, voldoende of goed. De beoordeling wordt verstrekt op een practicumkaart.

De geldigheid van de praktijktoets is maximaal 2 jaar gemeten vanaf de dag van toet- sing.

5.2 Theorietoets
Ook kandidaten die een score “onvoldoende” hebben behaald voor de praktijktoets mogen deelnemen aan de theorietoets. Indien deze kandidaten voor de theorietoets slagen dan dienen zij het praktijkgedeelte opnieuw te doen. Hieraan zijn kosten en voorwaarden verbonden zoals gesteld door de toetsingsorganisatie.

De theorietoets bestaat uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden.

Aan het begin van de theorietoets wordt een formuleblad uitgereikt en het is toegestaan een rekenmachine te gebruiken.

De theorietoets kan afgenomen worden in combinatie met het algemene examen voor de opleiding Medische Technologie B (MTB). In het examen van MTB worden ook vragen gesteld over het onderwerp Stralingshygiëne. De laatste 5 vragen, handelend over het onderwerp Stralingshygiëne, van het examen MTB tellen ook mee voor het examen Stralingshygiëne niveau 5A. Het examen Stralingshygiëne niveau 5A bestaat dan uit 45 vragen én 5 vragen, handelend over het onderwerp Stralingshygiëne, uit het examen MTB.

5.2.1 Toetsmatrijs
Er dient een goede spreiding van de toetsvragen te zijn over de eindtermen, dit ter beoordeling van de examencommissie.

5.2.2 Norm en cesuur
Theorietoets op basis van meerkeuzevragen
Om te slagen voor de theorietoets op basis van 50 meerkeuzevragen moet de kandi- daat voldoen aan de onderstaande norm. De norm is dat de kandidaat 55% van de toetsvragen goed moet hebben beantwoord. Indien de toets uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden bestaat dan is de norm 33 vragen goed. De cesuur ligt dan op 33.

Aantal vragen 50 
Gokkans (25%) 12,5 
Aantal vragen min gokkans 37,5 
Norm 55% goed (van 37,5) 20,62 
Totaal cesuur bij 50 vragen 33,12 (20,62 + 12,5) 33 goed 

De kandidaat ontvangt de uitslag in de vorm van het aantal behaalde punten. Indien er in een toets vragen vervallen dan wordt de cesuur herberekend over hetaantal goedgekeurde vragen.

5.2.3 Tijd
De kandidaat heeft 2 uur de tijd om de toets te maken.

Indien de theorietoets wordt afgenomen in combinatie met het examen MTB dan heeft de kandidaat 3,5 uur de tijd om beide examens te maken.

6. Inzage examens

Een kandidaat kan inzage krijgen in het ingeleverde eindexamenwerk waarvoor hij een onvoldoende heeft gehaald. De eindexamens zijn summatieve examens en hebben geen educatieve doelstelling. De kandidaat meldt zich voor inzage aan binnen twee weken na dagtekening van de uitslagbrief. Het doel van de inzage is aan de kandidaat de gelegenheid te bieden om te controleren of zijn examenwerk correct is beoordeeld. Aan de inzage zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

7. Certificaat

De kandidaat ontvangt het certificaat Stralingshygiëne 5A uiterlijk binnen 3 maanden na het examen, indien aan alle voorwaarden zoals genoemd in het examenreglement, is voldaan.

Het certificaat wordt ondertekend door de Voorzitter van de Examencommissie en de kandidaat.

8. Klachten- en bezwaarprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het “Reglement Klachten en Bezwaar”.

9. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie

De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit
examenreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement.

In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de examencommissie.

Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector

10. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus 2010.
Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit reglement.

Overige artikelen

Behoudens de hierboven genoemde artikelen zijn alle artikelen uit het huishoudelijke reglement Medische Technologie alsmede het vigerende reglement Medische Techno- logie van toepassing op dit examen.

Scroll naar top