Examenreglement MTA t.b.v. TCR Schiedam

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit examendeelreglement is een specificatie van de ‘Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de theorieopleidingen MTA en MTB’.
 2. Dit deelreglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen MTA wordt afgenomen bij het Techniek College Rotterdam (TCR), vestiging Schiedam. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering van het examen, als de beoordeling van de examenresultaten.
 3. Daar waar in dit deelreglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.
 4. De ECC is de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.
 5. De taakomschrijving van de ECC staat beschreven in het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie’.
 6. De Examendienst van Intop Zorgsector draagt zorg voor het correct afnemen van het examen.
 7. De kandidaat is een deelnemer aan het examen.
 8. TCR: Techniek College Rotterdam, vestiging Schiedam

Artikel 2. Reikwijdte

 1. Dit examendeelreglement is uitsluitend bedoeld voor deelnemers van het Techniek College Rotterdam (TCR), vestiging Schiedam, Schiedamseweg 245, 3181 JB Schiedam, die de mbo niveau 4 opleiding Technicus Engineering met werkveld Medische Instrumentatie Techniek volgen.
 2. Deze deelnemers worden door daar daarvoor verantwoordelijke van het TCR aangemeld bij de Examendienst van Intop Zorgsector en daar ingeschreven als examenkandidaten voor de opleiding MTA.

Artikel 3. De vakken van het examen en de eindtermen

 1. Het examen MTA betreft de volgende vakken (hoofdstukken):

H1: Inleiding MTA

H2: Anatomie & Fysiologie van het Menselijk Lichaam

H3: Meten van Bio-Elektrische Activiteit

H4: Fysiologische Meetmethoden-I

H5: Ultrageluid-I

H6: Stimulatie (Cardiologie en Beademing)

H7: Bloedonderzoek

H8: Stralingsfysica-I & Beeldvorming

H9: Nierfunctievervangende Technieken-I

H10: Elektrochirurgie

H11: Pneumatiek & Medische Gassen

H12: Informatietechnologie-I

H13: Natuurwetenschap & Techniek

H14 Risicoanalyse-I

H15: Kwaliteitszorg

 1. De leerstof waarover wordt geëxamineerd staat beschreven in het ‘Eindtermendocument Medische Technologie A & B’.

Artikel 4. Drie deelexamens

 1. Het examen MTA bestaat uit 3 deelexamens.
 2. De leerstof van hoofdstuk H1 van de lesmap, met name de lijsten met wetenschappelijke benamingen, wordt bij alle examenvragen van de 3 deelexamens bekend verondersteld.
  • Deelexamen AF: Anatomie & Fysiologie
   Dit deelexamen betreft H2 in de lesmap en de daar gespecificeerde lesstof in het boek Anatomie & Fysiologie van de Mens, door Grégoire e.a.

  • Deelexamen VM: Veilig Meten aan het Menselijk Lichaam
   Dit deelexamen betreft de volgende 6 hoofdstukken:
   1. H3: Meten van Bio-elektrische Activiteit (MBEA)
   2. H4: Fysiologische Meetmethoden-I (FM-I)
   3. H5: Ultrageluid-I (UG-1)
   4. H13: Natuurwetenschap & Techniek (NWT)
   5. H14: Risicoanalyse-I (RA-I)
   6. H15: Kwaliteitszorg (KZ)
  • Deelexamen MI: Medische Instrumentatie
   Dit deelexamen betreft de volgende 7 hoofdstukken:
   1. H6: Stimulatie(SB)
   2. H7: Bloedonderzoek (BO)
   3. H8: Stralingsfysica-I & Beeldvorming (SF-I &B)
   4. H9: Nierfunctievervangende Technieken-I (NVT-I)
   5. H10: Elektrochirurgie (EC)
   6. H11: Pneumatiek en Medische Gassen (PMG)
   7. H12: Informatietechnologie-I

4.4 Meerkeuzetoetsen

 1. Elk deelexamen wordt schriftelijk afgenomen.
 2. Elk deelexamen bestaat uit 45 meerkeuzevragen, met 3 antwoordalternatieven per vraag.
 3. Het aantal examenvragen per vak ligt vast in de toetsmatrijs in het document ‘Toetsmatrijzen’.
 4. De deelexamenvragen beslaan de gehele lesstof in de lesmappen, lesboeken, en power point presentaties over de betreffende hoofdstukken.

Artikel 5. Examenresultaat

5.1 Deelexamens

 1. De kandidaat is geslaagd voor een deelexamen als hij minimaal 32 van de 45 vragen juist heeft beantwoord. Die cesuur is als volgt bepaald:

Aantal vragen

45

Verwachte aantal goed beantwoorde vragen bij gokkans van 1/3

15

Kennisgebied: aantal vragen minus het verwachte aantal goede vragen o.g.v. gokkans

30

Norm 55% goed van 30

16,5

Minimaal

 te behalen score

15 + 16,5 = 31,5

Scorecesuur bij 45 vragen

32 goed

 1. Aan een deelexamen wordt een geheel cijfer toegekend, variërend van 1 tot 10, conform de daarbij behorende ‘Scorematrix 3-itemvragen’.
 2. Het cijfer behorend bij de cesuurscore van 32 goed beantwoorde vragen is 6.

5.2 Examen MTA

 1. De kandidaat is geslaagd voor het examen MTA als voor de 3 deelexamens:
 2. De som van de cijfers minimaal 18 is en
 3. Geen der cijfers lager is dan 5 en
 4. Er maximaal één cijfer gelijk is aan 5.

Artikel 6. Herexamens voor deelexamens

 1. Een kandidaat die niet is geslaagd voor één of voor meerdere deelexamens van de MTA-opleiding bij het TCR, kan maximaal 2 herexamens afleggen in ieder deelexamen waarvoor hij een onvoldoende heeft behaald.
 2. Herexamens kunnen worden afgelegd gedurende een periode van 1 jaar na het afleggen van het derde deelexamen.

 

Artikel 7. Rooster voor een deelexamen

 1. Het rooster en de plaats van de examinering van de drie deelexamens, en van eventuele herexamens, wordt door de onderwijscoördinator van Intop Zorgsector, in overleg met het opleidingsmanagement van het TCR, vastgesteld.
 2. Intop Zorgsector stelt bij elk deelexamen twee toezichthouders aan die zorgdragen voor het correcte verloop van het deelexamen.
 3. Indien er bij een deelexamen een gecommitteerde, namens de ECC, aanwezig is, dan kan deze gecommitteerde ook als toezichthouder optreden.

Artikel 8. Examenprotocol bij een deelexamen

8.1 Locatie

 1. Een deelexamen wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:
  • voldoende tafels en stoelen
  • voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

8.2 Identiteitsbewijs

 1. De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van een deelexamen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

8.3 Wijze en duur van een deelexamen

 1. Een deelexamen duurt maximaal 2 uur (120 minuten).
 2. Een kandidaat met een officiële dyslexieverklaring, afgegeven door een deskundige die gecertificeerd is door de Stichting Dyslexie Nederland, krijgt een half uur extra. Het deelexamen duurt voor die kandidaat maximaal 150 minuten.
 3. Het deelexamen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 2 uur, (voor dyslectische kandidaten 150 minuten) alle kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.

8.4 Orde bij het afnemen van een deelexamen

 1. De kandidaat dient 15 minuten voor de geplande aanvang van het deelexamen in het examenlokaal aanwezig te zijn.
 2. De kandidaat die zich als gevolg van zeer dringende redenen pas na aanvang van het deelexamen meldt, krijgt geen toegang meer tot het deelexamen, indien reeds één of meerdere kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.
 3. Als de kandidaat, die te laat aanwezig is, wel nog tot het examenlokaal kan worden toegelaten, krijgt deze kandidaat geen extra tijd om het deelexamen te maken.
 4. De kandidaat mag niet eerder dan 15 minuten na aanvang van het deelexamen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.
 5. De kandidaat mag tijdens het deelexamen uitsluitend schriftelijk en/of ander materiaal gebruiken dat door Examendienst van Intop Zorgsector t.b.v. het deelexamen wordt uitgereikt.
 6. Tijdens het deelexamen is elke informatie-uitwisseling tussen kandidaten onderling verboden.
 7. Ook informatie-uitwisseling tussen gecommitteerde en/of toezichthouders en de examenkandidaten is niet toegestaan, behalve als het een dringende organisatorische zaak betreft.
 8. Tijdens het deelexamen mag de kandidaat zijn plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van één van de toezichthouders. Zie lid 9 van dit artikel.
 9. Een examenkandidaat mag tijdens het deelexamen, éénmalig uitsluitend onder toestemming en begeleiding van een toezichthouder, zijn plaats in het examenlokaal verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan, teneinde vervolgens weer plaats nemen in het examenlokaal.

8.5 Maatregelen bij bedrog en/of onregelmatigheden

 1. De kandidaat, die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een deelexamen, die zich verstorend gedraagt of die frauduleuze handelingen verricht tijdens het deelexamen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het deelexamen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouders.
 2. Die kandidaat wordt voor het betreffende deelexamen als niet geslaagd beschouwd.
 3. Aan het deelexamenwerk van de betreffende kandidaat wordt in dat geval het cijfer 1 toegekend.
 4. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een volgend deelexamen.
 5. Voor dat deelexamen is nogmaals examengeld verschuldigd.

8.6 Kandidaten met bijzondere omstandigheden

 1. Indien de kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet bij een deelexamen aanwezig heeft kunnen zijn, kan de kandidaat zich opnieuw aanmelden voor het deelexamen zonder examengeld te betalen.
 2. Bijzondere omstandigheden zijn:
  • ziekte, waardoor deelname aan het examen niet mogelijk is
  • het overlijden van een naaste
  • geboorte van een kind.
 1. De kandidaat dient die bijzondere omstandigheden schriftelijk/digitaal aan te tonen met een doktersverklaring, verklaring van de werkgever, geboortebericht, enzovoorts.
 2. Indien de kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet op de geplande tijd aan het deelexamen kan deelnemen, dient hij dat zo spoedig mogelijk te melden bij de Examendienst van Intop Zorgsector. De Examendienst zal, in overleg met de voorzitter van de ECC, een oplossing zoeken en deze zo spoedig mogelijk mededelen aan de betrokken kandidaat.

8.7 Geen elektronica in het examenlokaal

 1. Het is de kandidaat verboden enige vorm van elektronische communicatie mee in het examenlokaal te nemen en die, tijdens het deelexamen, op tafel laten liggen of op het lichaam te dragen.
 2. Het betreft met name mobiele telefoons, computers, en zend- en ontvangapparatuur.
 3. Deze apparatuur dient de kandidaat in zijn tas op te bergen, of in te leveren bij de toezichthouder, die de apparatuur gedurende het examen zal bewaren.

Artikel 9. Uitslag van een deelexamen en uitslag van het examen MTA

9.1 Bekendmaking uitslag deelexamen

 1. De uitslag van een deelexamen wordt, namens de ECC, vastgesteld door de Examendienst van Intop Zorgsector.
 2. Uiterlijk 21 werkdagen na de datum van een deelexamen stuurt de Examendienst de uitslag naar de kandidaat.

9.2 Deelcertificaten

 1. De kandidaat, die is geslaagd voor een deelexamen, ontvangt, binnen 3 maanden na het afleggen van een deelexamen, een deelcertificaat.
 2. Het deelcertificaat wordt ondertekend door de directeur van Intop Zorgsector.

9.3 Bekendmaking uitslag examen MTA

 1. Nadat de kandidaat alle drie deelexamens van MTA heeft afgelegd, beoordeelt de Examendienst van Intop Zorgsector, namens de ECC, of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor, volgens de normen, genoemd in artikel 5.2.
 2. Uiterlijk 21 werkdagen na de datum van het derde deelexamen stuurt de Examendienst de uitslag van het examen MTA naar de kandidaat.

9.4 Certificaat MTA

 1. De examenkandidaat die is geslaagd voor een examen MTA ontvangt, binnen 3 maanden na het afleggen van het derde deelexamen, het certificaat MTA
 2. Het certificaat MTA wordt ondertekend door de voorzitter van de ECC.

9.5 Bewaartermijnen

 1. De Examendienst bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan een deelexamen, een dossier, met daarin het formulier met door hem gegeven antwoorden, gedurende een periode van 12 maanden na de datum van het afgelegde deelexamen.
 2. De Examendienst bewaart, gedurende een periode van 5 jaar na de datum van het deelexamen:
  • het antwoordmodel van de deelexamenvragen
  • de presentielijst
  • de lijst met scores en cijfers
  • het proces verbaal

Artikel 10. Klachten, beroep en bezwaar

 1. Een kandidaat kan een bezwaar tegen de uitslag van het examen of een klacht betreffende de organisatie van het examen schriftelijk/digitaal indienen conform het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie’.

Artikel 11. De Examenkamer

 1. Intop Zorgsector is erkend als exameninstituut door de Examenkamer. In het kader van die erkenning voert de Examenkamer audits uit. De ECC geeft hierbij de Examenkamer toestemming om de werkzaamheden, conform de oorspronkelijke regelingen met Intop Zorgsector uit te voeren.
 2. Intop Zorgsector stelt de ECC op de hoogte van de veranderingen.

Artikel 12. Kennisneming en hantering van het reglement door de ECC

 1. De ECC dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement.
 2. De ECC handelt volgens de regels van dit reglement.
 3. In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de voorzitter van de ECC.
 4. Een kopie van dit examendeelreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 1. Dit reglement is geldig vanaf 1 juli 2021.
 2. Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit reglement.
Scroll naar boven
Scroll naar top