Examenreglement MTA

1. Algemeen

Dit deelreglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen MTA wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling. De examendienst van Intop Zorgsector draagt zorg voor het afnemen van het examen.

Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Anatomie & Fysiologie
 • Het meten van bio-elektriche activiteit
 • Het meten van druk, volumestroom & temperatuur
 • Ultrageluid-I
 • Stimulatie (Cardiologie en Beademing)
 • Bloedonderzoek
 • Stralingsfysica-I & Beeldvorming
 • Nierfunctievervangende technieken-I
 • Elektrochirurgie
 • Pneumatiek & Medische gassen
 • ICT & DICOM-I
 • Natuurwetenschap & Techniek
 • Risicoanalyse-I
 • Kwaliteitszorg


Het examen MTA wordt schriftelijk afgenomen. Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen met 3 antwoordmogelijkheden. Deze vragen beslaan de gehele lesstof in de lesmappen, lesboeken, powerpointpresenties en zijn over de diverse onderdelen verdeeld conform een toetsmatrix.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de examencommissie wordt bedoeld de Examencommissie Medische Technologie. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.

2. Toelatingsvoorwaarden

2.1 Inschrijving
Kandidaten die worden ingeschreven voor de opleiding Medische Technologie A, worden eveneens ingeschreven voor het examen MTA conform lesrooster. Indien kandidaten op een ander moment examen willen doen, dan dienen zij zich apart in te schrijven met behulp van een aanmeldingsformulier. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging hiervan.

2.2 Herexamen
Kandidaten die een herexamen willen doen, kunnen zich hiervoor aanmelden met behulp van een aanmeldingsformulier. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging voor de deelname aan het herexamen.

2.3 Restricties

 • Tussen het (her)examen en het herexamen dient minstens een periode van twee weken te zitten.
 • Indien men niet slaagt voor het examen, is er een mogelijkheid tot herexamen. Indien men opnieuw niet slaagt kan men wederom aan een herexamen deelnemen. Indien de kandidaat ook voor dit tweede herexamen is gezakt, dient de kandidaat opnieuw de opleiding Medische Technologie A te volgen.

2.4 Examengeld
In de cursusprijs zijn de examenkosten voor het examen op de daartoe aangewezen examendatum conform lesrooster, inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken, zijn er kosten verbonden aan het examen. De kandidaat, of indien van toepassing de werkgever, ontvangt de factuur voor het examengeld. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

2.5 Bericht administratie in geval van een herexamen
De kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld voor een herexamen, ontvangt tijdig bericht van de administratie waar, op welke dag en op welk tijdstip het herexamen plaatsvindt.

2.6 Aanwezigheid bij de lessen
Indien een kandidaat bij meer dan twee lessen van de opleiding Medische Technologie A niet aanwezig is geweest, is de kandidaat uitgesloten van deelname aan het examen.

De kandidaat moet de gemiste lessen inhalen in de eerstvolgende cursusperiode en kan dan alsnog examen te doen. Voor het volgen van die lessen, worden geen kosten in rekening gebracht.

2.7 Ontheffing
De kandidaat, die meer dan twee lessen heeft gemist, kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie om toch te mogen deelnemen aan het examen. Dit verzoek dient voorzien te zijn van de reden(en) van afwezigheid bij alle gemiste lessen, alsmede een inhoudelijke argumentatie waarom het missen van de lessen voor de kandidaat geen afbreuk heeft gedaan aan het te verwerven kennisniveau dat bij deze opleiding behoort.

De voorzitter van de examencommissie beoordeelt het verzoek van de kandidaat. De kandidaat ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitslag over de beslissing van de examencommissie.

De examencommissie neemt bij haar beslissing o.a. in acht hoeveel en welke onderdelen/lessen er zijn gemist. Zij kan vervolgens het verzoek afwijzen of toewijzen. In het laatste geval heeft de examencommissie de mogelijkheid de kandidaat een vervangende opdracht te geven waarmee de kandidaat alsnog het beoogde kennisniveau kan behalen.

Intop Zorgsector formuleert een opdracht voor de kandidaat. De kandidaat levert de uitgevoerde opdracht schriftelijk in bij Intop Zorgsector. Intop Zorgsector beoordeelt de uitvoering van de gemaakte opdracht. Als de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd, meldt Intop Zorgsector dat aan de voorzitter van de examencommissie. Daarmee heeft de kandidaat alsnog toegang tot het examen.

3. Examencommissie

De examencommissie houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbe- reiden, uitvoeren en beoordelen van de examens MTA. Tijdens een examen wordt deze taak, namens de examencommissie, waargenomen door een gecommitteerde.

De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Afnemen van het examen

4.1 Lokatie
Het examen wordt afgenomen op een lokatie die voldoet aan de volgende eisen:

 • voldoende tafels en stoelen
 • voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.


4.2 Identiteitsbewijs
De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van het examen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

4.3 Wijze en duur van het examen
Het examen duurt maximaal 2 uur en wordt schriftelijk afgenomen. Het examen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 2 uur, alle kandidaten het lokaal hebben verlaten.

4.4 Orde bij het afnemen van het examen
De kandidaten dienen 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig te zijn.

Kandidaten mogen niet eerder dan 15 minuten na begin van het examen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.

Intop Zorgsector stelt toezichthouders aan die zorgdragen voor een correct verloop van het examen. Indien er bij het examen een gecommitteerde namens de examencommissie aanwezig is, kan deze gecommitteerde ook als toezichthouder optreden.

Tijdens het examen is elke informatieuitwisseling tussen kandidaten verboden. Ook informatieuitwisseling tussen toezichthouders en kandidaten is niet toegestaan, behalve als het organisatorische zaken betreft.

Tijdens het examen mag de kandidaat zijn/haar plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde.

4.5 Maatregelen bij bedrog
De kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen, zich verstorend gedraagt of frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd. De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

4.6 Regeling van het examen voor kandidaten in bijzondere omstandigheden
Indien een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet bij het examen aanwezig heeft kunnen zijn, kan de kandidaat zich opnieuw aanmelden voor het examen zonder examengeld te betalen.

Bijzondere omstandigheden zijn: ziekte waardoor deelname aan het examen niet mogelijk is, het overlijden van een naaste of geboorte van een kind. De kandidaat dient de bijzondere omstandigheden aan te tonen met een doktersverklaring, verklaring van de werkgever, geboortebericht, etc.

Indien een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet op de geplande tijd aan het examen kan deelnemen, dient hij dat zo spoedig mogelijk te melden bij Intop Zorgsector. Intop Zorgsector zal, na overleg met de examencommissie, een oplossing zoeken en deze zo spoedig mogelijk mededelen aan de betrokken kandidaat.

5. Examenresultaten

5.1 Beoordeling
Examenvragen en de correcte antwoorden worden, onder toezicht van de examencommissie, vastgesteld door Intop Zorgsector.

5.2 Beoordelingsnormen voor slagen en afwijzen
Een kandidaat is geslaagd indien hij minimaal 42 van de 60 vragen goed heeft beantwoord.

Hieraan ligt de volgende overweging ten grondslag. Om te kunnen slagen moet de kandidaat ten minste 20 + 55% van 40 vragen goed beantwoorden. Dat betekent een totaal van ten minste 42 vragen. Zie tabel. De cesuur ligt daarom bij 41/42.

Het examenresultaat van een examenkandidaat is een geheel cijfer in het bereik van 1 tot en met 10, dat wordt toegekend conform de bij het examen horende scorelijst.

Het cijfer behorend bij een score van 42 goed beantwoorde vragen is 6.

Totaal aantal vragen 60
Aantal vragen overeenkomend met de gokkans van 1/3 20
Aantal overblijvende vragen 40
Om te kunnen slagen ten minste 55% goed van 40 22
Minimaal aantal goed te beantwoorden vragen om te kunnen slagen  20 + 22 = 42

5.3 Bekendmaking uitslag
De uitslag van het examen wordt, namens de examencommissie, vastgesteld door de examendienst van Intop Zorgsector.

Uiterlijk 3 weken na de datum van het examen stuurt de examendienst de uitslag naar de kandidaat.

5.4 Bewaartermijnen
De directie van Intop Zorgsector bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin een uitdraai van de examenopgaven en antwoorden gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief.

De directie van Intop Zorgsector draagt er zorg voor dat een set van bij het examen gebruikte opgaven, beoordelingsnormen en een lijst met uitslagen van alle kandidaten die deelgenomen hebben aan dat examen, bewaard zal blijven in het archief gedurende minimaal 5 jaar.

6. Inzage examens
Een kandidaat kan inzage krijgen in het ingeleverde eindexamenwerk waarvoor hij een onvoldoende heeft gehaald. De eindexamens zijn summatieve examens en hebben geen educatieve doelstelling. De kandidaat meldt zich voor inzage aan binnen twee weken na dagtekening van de uitslagbrief. Het doel van de inzage is aan de kandidaat de gelegenheid te bieden om te controleren of zijn examenwerk correct is beoordeeld. Aan de inzage zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

7. Certificaat
De kandidaat ontvangt het certificaat Medische Technologie A uiterlijk binnen 3 maanden na het examen, indien aan alle voorwaarden zoals genoemd in het examenreglement, is voldaan.

Het certificaat wordt ondertekend door de Voorzitter van de Examencommissie en de kandidaat.

8. Klachten- en bezwaarprocedure
Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het “Reglement Klachten en Bezwaar”.

9. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie
De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit reglement. 

In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de examencommissie.

Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector

10. Datum van ingang
Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus 2014.

Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit reglement.

Vs. 12, 1 augustus 2014

Scroll naar top