Deelreglement Medische Technologie A

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit deelreglement is een specificatie van de ‘Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de theorieopleidingen MTA en MTB’.
 2. Dit deelreglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen MTA wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.
 3. Daar waar in dit deelreglement wordt gesproken over examen kan ook herexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.
 4. De ECC is de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.
 5. De taakomschrijving van de ECC staat beschreven in het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie’.
 6. De Examendienst van Intop Zorgsector draagt zorg voor het correct afnemen van het examen.
 7. De kandidaat is een deelnemer aan het examen.

Artikel 2. De inhoud van het examen

 1. Het examen MTA betreft de volgende vakken (hoofdstukken):
  1. Inleiding MTA
  2. Anatomie & Fysiologie van het Menselijk Lichaam
  3. Meten van Bio-Elektrische Activiteit
  4. Fysiologische Meetmethoden-I
  5. Ultrageluid-I
  6. Stimulatie (Cardiologie & Beademing)
  7. Infuustechnologie
  8. Stralingsfysica-I & Beeldvorming
  9. Nierfunctievervangende Technieken-I
  10. Elektrochirurgie
  11. Pneumatiek & Medische Gassen
  12. Informatietechnologie-I
  13. Natuurwetenschap & Techniek
  14. Kwaliteitszorg
 2. Het examen wordt schriftelijk afgenomen.
 3. Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen. Iedere vraag heeft 3 antwoordalternatieven.
 4. De examenvragen beslaan de gehele lesstof in de lesmappen, lesboeken, en power point presentaties.
 5. Het aantal examenvragen per vak ligt vast in de toetsmatrijs in het document ‘Toetsmatrijzen’.

Artikel 3. Toelatingsvoorwaarden

3.1 Inschrijving

 1. De kandidaat, die wordt ingeschreven voor de opleiding MTA, wordt, conform het lesrooster eveneens ingeschreven voor het examen MTA.
 2. Indien de kandidaat op een ander moment het examen wil afleggen, dan dient hij daarvoor apart in te schrijven met behulp van een aanmeldingsformulier.
 3. De Examendienst stuurt in dat geval de kandidaat een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

3.2 Herexamen

 1. Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen, kan hij een eerste herexamen afleggen.
 2. Indien de kandidaat niet slaagt voor het eerste herexamen, kan hij een tweede herexamen afleggen.
 3. Indien de kandidaat ook voor dit tweede herexamen is gezakt, dient de kandidaat opnieuw de opleiding MTA te volgen, tenzij de ECC anders beslist.
 4. Tussen het examen en een eerste herexamen van de kandidaat dient minimaal een periode van 2 weken te zitten.
 5. Tussen het eerste herexamen en een tweede herexamen van de kandidaat dient eveneens minimaal een periode van 2 weken te zitten.
 6. De kandidaat, die een herexamen wil afleggen, kan zich daarvoor aanmelden met behulp van een aanmeldingsformulier.
 7. De Examendienst stuurt in dat geval de kandidaat een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 8. De kandidaat, die zich op geldige wijze heeft aangemeld voor een herexamen, ontvangt tijdig bericht van de Examendienst waar, op welke dag en op welk tijdstip het herexamen plaatsvindt.
 9. Aan het herexamen zijn kosten verbonden.

3.3 Ontheffing van de presentieplicht tijdens de lessen

 1. Indien de kandidaat bij meer dan 2 lessen van de opleiding MTA niet aanwezig is geweest, is de kandidaat uitgesloten van deelname aan het examen.
 2. De kandidaat moet de gemiste lessen in de eerstvolgende cursusperiode inhalen en kan dan alsnog het examen afleggen.
 3. Voor het volgen van die lessen, worden geen kosten in rekening gebracht.
 4. De kandidaat, die meer dan 2 lessen heeft gemist, kan schriftelijk/digitaal een gemotiveerd verzoek indienen bij de voorzitter van de ECC met de vraag om toch te mogen deelnemen aan het examen. Dit verzoek dient voorzien te zijn van de reden(en) van afwezigheid bij alle gemiste lessen, alsmede een inhoudelijke argumentatie waarom het missen van de lessen voor de kandidaat geen afbreuk doet aan het te verwerven kennisniveau dat bij deze opleiding behoort.
 5. De voorzitter van de ECC beoordeelt het verzoek van de kandidaat.
 6. De voorzitter van de ECC kan het verzoek toewijzen of afwijzen.
 7. De voorzitter van de ECC neemt bij zijn beslissing o.a. in acht hoeveel en welke onderdelen/lessen er zijn gemist.
 8. De voorzitter van de ECC heeft de mogelijkheid de kandidaat een vervangende opdracht te geven, waarmee de kandidaat alsnog het beoogde kennisniveau kan behalen.
 9. De Examendienst formuleert een opdracht voor de kandidaat. De kandidaat levert de uitgevoerde opdracht schriftelijk/digitaal in bij de Examendienst. De Examendienst beoordeelt de uitvoering van de gemaakte opdracht. Als de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd, meldt de Examendienst dat aan de voorzitter van de ECC. Daarmee heeft de kandidaat alsnog toegang tot het examen.
 10. De kandidaat ontvangt binnen 2 werkweken, na ontvangst van zijn verzoek, van de Examendienst schriftelijk uitslag over de beslissing van de voorzitter van de ECC.
 11. In de eerstvolgende plenaire zitting van de ECC deelt de voorzitter zijn beslissing mede.

3.4 Ontheffing na 2x zakken voor een herexamen

 1. De kandidaat, die 2x is gezakt voor een herexamen MTA kan schriftelijk/digitaal een gemotiveerd verzoek indienen bij de voorzitter van de ECC om te mogen deelnemen aan een (derde) herexamen.
 2. Dit verzoek dient voorzien te zijn van nadrukkelijke reden(en) waarom de kandidaat vindt dat hij voldoende het te verwerven kennisniveau dat bij deze opleiding behoort, beheerst.
 3. De voorzitter van de ECC beoordeelt het verzoek van de kandidaat. De kandidaat ontvangt binnen 2 werkweken na ontvangst van het verzoek, van de Examendienst, schriftelijk uitslag over de beslissing van de voorzitter van de ECC.
 4. De kandidaat ontvangt binnen 2 werkweken, na ontvangst van zijn verzoek, van de Examendienst schriftelijk uitslag over de beslissing van de voorzitter van de ECC.
 5. In de eerstvolgende plenaire zitting van de ECC deelt de voorzitter zijn beslissing mede.
 6. Indien de kandidaat ook voor het eventuele, derde herexamen zakt, moet de kandidaat opnieuw de opleiding MTA volgen om weer te mogen deelnemen aan het examen.

3.5 Examengeld

 1. In de cursusprijs zijn de examenkosten voor het examen op de daartoe aangewezen examendatum conform lesrooster, inbegrepen.
 2. Indien van het vastgestelde examenmoment wordt afgeweken, zijn er kosten verbonden aan het examen.
 3. De kandidaat, of indien van toepassing de werkgever, ontvangt de factuur voor het examengeld.
 4. De factuur dient binnen 14 werkdagen te worden voldaan.

Artikel 4. Examenprotocol

4.1 Locatie

 1. Het examen wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:
 • voldoende tafels en stoelen
 • voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

4.2 Identiteitsbewijs

 1. De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van het examen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

4.3 Wijze en duur van het examen

 1. Het examen duurt maximaal 2 uur (120 minuten).
 2. Het examen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 2 uur, alle kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.

4.4 Orde bij het afnemen van het examen

 1. De kandidaat dient 15 minuten voor de geplande aanvang van het examen in het examenlokaal aanwezig te zijn.
 2. De kandidaat die zich als gevolg van zeer dringende redenen pas na aanvang van het examen meldt, krijgt geen toegang meer tot het examen, indien reeds één of meerdere kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.
 3. Als de kandidaat, die te laat aanwezig is, wel nog tot het examenlokaal kan worden toegelaten, krijgt deze kandidaat geen extra tijd om het examen te maken.
 4. De kandidaat mag niet eerder dan 15 minuten na aanvang van het examen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.
 5. De kandidaat mag tijdens het examen uitsluitend schriftelijk en/of ander materiaal gebruiken dat door Examendienst t.b.v. het examen wordt uitgereikt.
 6. Tijdens het examen is elke informatie-uitwisseling tussen kandidaten onderling verboden.
 7. Ook informatie-uitwisseling tussen gecommitteerde of toezichthouders en kandidaten is niet toegestaan, behalve als een dringende organisatorische zaak betreft.
 8. Tijdens het examen mag de kandidaat zijn plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk de gecommitteerde.

4.5 Maatregelen bij bedrog en/of onregelmatigheden

 1. De kandidaat, die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen, die zich verstorend gedraagt of die frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk de gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd. Die kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd.
 2. Aan het examenwerk van de betreffende kandidaat wordt het cijfer 1 toegekend.
 3. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een volgend examen. Voor dat examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

 4.6 Kandidaten in bijzondere omstandigheden

 1. Indien de kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet bij het examen aanwezig heeft kunnen zijn, kan de kandidaat zich opnieuw aanmelden voor het examen zonder examengeld te betalen.
 2. Bijzondere omstandigheden zijn:
 • ziekte, waardoor deelname aan het examen niet mogelijk is
 • het overlijden van een naaste
 • geboorte van een kind.
 1. De kandidaat dient die bijzondere omstandigheden schriftelijk/digitaal aan te tonen met een doktersverklaring, verklaring van de werkgever, geboortebericht, enzovoorts.
 2. Indien de kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet op de geplande tijd aan het examen kan deelnemen, dient hij dat zo spoedig mogelijk te melden bij de Examendienst.  De Examendienst zal, in overleg met de voorzitter van de ECC, een oplossing zoeken en deze zo spoedig mogelijk mededelen aan de betrokken kandidaat.

4.7 Geen elektronica in het examenlokaal

 1. Het is de kandidaat verboden enige vorm van elektronische communicatie mee in het examenlokaal te nemen en die, tijdens het examen, op tafel laten liggen of op het lichaam te dragen.
 2. Het betreft met name mobiele telefoons, computers, en zend- en ontvangapparatuur.
 3. Deze apparatuur dient de kandidaat in zijn tas op te bergen, of in te leveren bij de toezichthouder, die de apparatuur gedurende het examen zal bewaren.

Artikel 5. De uitslag van het examen

5.1 Examenvragen

Examenvragen, en de correcte antwoorden daarop, worden, onder toezicht van de ECC, vastgesteld door de Examendienst.

5.2 Cesuur

 1. Een kandidaat is geslaagd indien hij minimaal 42 van de 60 vragen goed heeft beantwoord.
 2. Hieraan ligt de volgende overweging ten grondslag. Om te kunnen slagen moet de kandidaat ten minste 20 + 55% van 40 vragen goed beantwoorden. Dat betekent een totaal van ten minste 42 vragen. Zie de volgende tabel. De cesuur ligt daarom bij 41/42.

Totaal aantal vragen 

60

Aantal vragen overeenkomend met de gok-kans van 1/3  

20

Aantal overblijvende vragen 

40

Om te kunnen slagen ten minste 55% goed van 40 

22

Minimaal aantal goed te beantwoorden vragen om te kunnen slagen 

20 + 22 = 42

 1. Het examenresultaat van de kandidaat is een geheel cijfer in het bereik van 1 tot en met 10, dat wordt toegekend conform de bij het examen horende score-cijferlijst.
 2. Het cijfer behorend bij een score van 42 goed beantwoorde vragen is 6.
 3. In uitzonderlijke gevallen en moverende redenen kan de ECC besluiten af te wijken van de hierboven beschreven cesuur.

5.3 Bekendmaking uitslag

 1. De uitslag van het examen wordt, namens de ECC, vastgesteld door de Examendienst van Intop Zorgsector.
 2. Uiterlijk 3 weken na de datum van het examen stuurt de Examendienst de uitslag naar de kandidaat.

5.4 Bewaartermijnen

 1. De Examendienst bewaart van iedere kandidaat, die heeft deelgenomen aan het examen, een dossier, met daarin het formulier met door hem gegeven antwoorden, gedurende een periode van 12 maanden na de datum van het afgelegde examen.
 2. De Examendienst bewaart, gedurende een periode van 5 jaar na de datum van het afgelegde examen:
 • het antwoordmodel van de examenvragen
 • de presentielijst
 • de lijst met scores en cijfers
 • het proces verbaal

Artikel 6. Inzage examen

 1. De kandidaat, die een onvoldoende heeft behaald voor het examen, kan inzage krijgen in zijn ingeleverde examenwerk en dat vergelijken met het antwoordmodel.
 2. De kandidaat meldt zich aan voor inzage bij de Examendienst binnen 2 werkweken na dagtekening van de uitslagbrief.
 3. De kandidaat krijgt gedurende 30 minuten inzage in het antwoordmodel van het examen en het door hem ingevulde antwoordformulier.
 4. Het doel van de inzage is aan de kandidaat de gelegenheid te bieden om te controleren of zijn examenwerk correct is beoordeeld. Het examen is echter een summatief examen dat geen educatieve doelstelling heeft. Dat geldt dus ook voor de inzage door de kandidaat.
 5. Aan de inzage zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

 

Artikel 7. Certificaat en cijfer

 1. De kandidaat, die geslaagd is, ontvangt het certificaat Medische Technologie A uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van het examen, indien aan alle voorwaarden, zoals genoemd in het examenreglement, is voldaan.
 2. Het certificaat wordt ondertekend door de voorzitter van de ECC en door de kandidaat.

Artikel 8. Klachten, beroep en bezwaar

 1. Een kandidaat kan een bezwaar tegen de uitslag van het examen of een klacht betreffende de organisatie van het examen schriftelijk/digitaal indienen conform het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie’.

Artikel 9. De Examenkamer

 1. Intop Zorgsector is erkend als exameninstituut door de Examenkamer. In het kader van die erkenning voert de Examenkamer audits uit. De ECC geeft hierbij de Examenkamer toestemming om de werkzaamheden, conform de oorspronkelijke regelingen met Intop Zorgsector uit te voeren.
 2. Intop Zorgsector stelt de ECC op de hoogte van de veranderingen.

Artikel 10. Kennisneming en hantering van het reglement door de ECC

 1. De ECC dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examenreglement.
 2. De ECC handelt volgens de regels van dit reglement.
 3. In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de voorzitter van de ECC.
 4. Een kopie van dit examenreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2023.

Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit reglement.

Scroll naar boven
Scroll naar top