Examenreglement MTC

 1. Algemeen

Dit deelreglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen van de opleiding Medische Technologie C, bestaande uit 4 deelexamens, wordt afgenomen. Dit betreft zowel de voorbereiding, uitvoering als beoordeling.

De examendienst van Intop Zorgsector draagt zorg voor het afnemen van de deelexamens.

Het examen bestaat uit de volgende 4 deelexamens:

  • Anatomie, Fysiologie & Pathologie
  • Stralingsfysica-III
  • Medische Fysica, bestaande uit Laserveiligheid, Ultrageluid-II en Algemene Medische Fysica
  • Fysiologische Meetmethoden

Studenten die MTA en MTB met goed gevolg hebben doorlopen, hebben een vrijstelling voor Medische Mechanica

De stof waarop de deelexamens betrekking hebben staat vermeld in het lesprogramma.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de examencommissie wordt bedoeld de Examencommissie Medische Technologie.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelexamen kan ook her(deel)examen worden gelezen tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.

2. Toelatingsvoorwaarden

2.1. Inschrijving
Kandidaten die worden ingeschreven voor de opleiding Medische Technologie C, worden eveneens ingeschreven voor de deelexamens conform lesrooster. Indien kandidaten op een ander moment examen willen doen, dan dienen zij zich apart in te schrijven met behulp van een aanmeldingsformulier. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging hiervan.

2.2 Herexamen
Kandidaten die een herexamen willen doen kunnen zich hiervoor aanmelden met behulp van een aanmeldingsformulier. Zij ontvangen een schriftelijke bevestiging voor de deelname aan het herexamen.

2.3 Restricties
Tussen het (her)examen en het herexamen dient minstens een periode van twee weken te zitten. Indien men niet slaagt voor een deelexamen, is er een mogelijkheid tot herexamen. Indien men opnieuw niet slaagt kan men wederom aan een herexamen deelnemen. Indien de kandidaat ook voor dit tweede herexamen is gezakt, dan dient de kandidaat opnieuw het betreffende onderdeel van de opleiding Medische Technologie C te volgen (één cijfer 5 mag gecompenseerd worden met een cijfer 7).

2.4. Examengeld
In de cursusprijs zijn de examenkosten voor de deelexamens op de daartoe aangewezen examendata (conform lesrooster) inbegrepen. Indien hiervan wordt afgeweken dan zijn er kosten verbonden aan een deelexamen. De kandidaat of indien van toepassing de werkgever krijgt de factuur voor het examengeld. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

2.5 Bericht administratie in geval van een herexamen
De kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld voor een herexamen, ontvangt tijdig bericht van de administratie waar, op welke dag en op welk tijdstip het herexamen plaatsvindt.

2.6 Aanwezigheid bij de lessen
De cursist dient bij 80% van de lessen van de opleiding Medische Technologie C aanwezig te zijn. Voor deelname aan een deelexamen geldt dat de aanwezigheid bij de lessen van dit onderdeel minimaal 50% moet zijn.

De kandidaat, die volgens deze normen te veel lessen heeft gemist, moet de gemiste lessen inhalen in de eerstvolgende cursusperiode en kan dan alsnog deelexamen(s) doen. Voor het volgen van die lessen, worden geen kosten in rekening gebracht.

2.7 Ontheffing
De kandidaat, die volgens deze normen te veel lessen heeft gemist, kan een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie om toch te mogen deelnemen aan een deelexamen.
Dit verzoek dient voorzien te zijn van de reden(en) van afwezigheid bij alle gemiste lessen, alsmede een inhoudelijke argumentatie waarom het missen van de lessen voor de kandidaat geen afbreuk heeft gedaan aan het te verwerven kennisniveau dat bij deze opleiding behoort.

De voorzitter van de examencommissie beoordeelt het verzoek van de kandidaat. De kandidaat ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitslag over de beslissing van de examencommissie.

De examencommissie neemt bij haar beslissing o.a. in acht hoeveel en welke onderdelen/lessen er zijn gemist. Zij kan vervolgens het verzoek afwijzen of toewijzen. In het laatste geval heeft de examencommissie de mogelijkheid de kandidaat een vervangende opdracht te geven waarmee de kandidaat alsnog het beoogde kennisniveau kan behalen.

Intop Zorgsector formuleert een opdracht voor de kandidaat. De kandidaat levert de uitgevoerde opdracht schriftelijk in bij Intop Zorgsector. Intop Zorgsector beoordeelt de uitvoering van de gemaakte opdracht. Als de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd, meldt Intop Zorgsector dat aan de voorzitter van de examencommissie. Daarmee heeft de kandidaat alsnog toegang tot het deelexamen.

3. Examencommissie

3.1 Taakomschrijving examencommissie Medische Technologie C
De examencommissie houdt toezicht op een correcte gang van zaken met betrekking tot het voorbe- reiden, uitvoeren en beoordelen van de deelexamens Medische Technologie C. Deze taak wordt namens de examencommissie waargenomen door een gecommitteerde.

De taakomschrijving van de examencommissie staat omschreven in het huishoudelijk reglement.

4. Afnemen van het (deel)examen

4.1 Lokatie
Het (deel)examen wordt afgenomen op een lokatie die voldoet aan de volgende eisen:

  • voldoende tafels en stoelen
  • voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

4.2 Identiteitsbewijs
De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van een deelexamen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

4.3 Wijze en duur van het (deel)examen
De deelexamens zijn:

  • Anatomie, fysiologie en pathologie
  • Stralingsfysica-III
  • Medische Fysica
  • Fysiologische Meetmethoden

Ieder deelexamen bestaat uit maximaal 20 open vragen. Deze vragen beslaan de gehele lesstof en zijn over de diverse onderdelen verdeeld.

Voor het onderdeel Medische Mechanica geldt een vrijstelling voor kandidaten die in het bezit zijn van de certificaten MTA en MTB.

4.4 Orde bij het afnemen van schriftelijke deel examens
De kandidaten dienen 15 minuten voor het begin van het examen aanwezig te zijn.

Kandidaten die te laat komen, hebben geen toegang meer, indien reeds één of meerdere kandidaten het examen hebben afgesloten en het examenlokaal hebben verlaten.

Kandidaten mogen niet eerder dan 15 minuten na begin van het examen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.

Intop Zorgsector stelt toezichthouders aan die zorgdragen voor een correct verloop van het examen. Indien er bij het examen een gecommitteerde namens de examencommissie aanwezig is, kan deze gecommitteerde ook als toezichthouder optreden.

Gedurende het examen is contact tussen kandidaten onderling of tussen de kandidaat en de toezichthouders respectievelijk gecommitteerden, voor zover het geen organisatorische inlichtingen betreft, niet toegestaan.

Tijdens het examen is elke informatieuitwisseling tussen kandidaten verboden. Ook informatieuitwisseling tussen toezichthouders en kandidaten is niet toegestaan, behalve als het organisatorische zaken betreft.

Tijdens het examen mag de kandidaat zijn/haar plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde.

4.5 Maatregelen bij bedrog
De kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen, zich verstorend gedraagt of frauduleuze handelingen verricht tijdens het examen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het examen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk gecommitteerde. Het examengeld van het onderhavige examen wordt niet geretourneerd.

De kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich aan te melden voor een nieuw examen. Voor dit nieuwe examen is nogmaals examengeld verschuldigd.

4.6 Regeling van het examen voor kandidaten in bijzondere omstandigheden
Indien een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet bij het examen aanwezig heeft kunnen zijn, kan de kandidaat zich opnieuw aanmelden voor het examen zonder examengeld te betalen.

De bijzondere omstandigheden worden door de examencommissie vastgesteld.

Bijzondere omstandigheden zijn: voorvallen zoals ernstige ziekte waardoor deelname aan het examen niet mogelijk is, het overlijden van een naaste of geboorte van een kind. De kandidaat dient de bijzondere omstandigheden aan te tonen met een doktersverklaring, verklaring van de werkgever, geboortebericht, etc.

Indien een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet op de geplande tijd de gebruikelijke wijze aan het examen kan deelnemen, dient hij dat bij aanmelding dan wel zo spoedig mogelijk na inschrijving gemeld te worden te melden bij Intop Zorgsector. Intop Zorgsector zal, eventueel na overleg met de examencommissie, een oplossing zoeken en deze zo spoedig mogelijk mededelen aan de betrokken kandidaat.

5. Examenresultaten

5.1 Beoordeling
Examenvragen en de correcte antwoorden op de vragen van schriftelijke deelexamens worden, onder toezicht van de examencommissie, vastgesteld door Intop Zorgsector.
De beoordeling van open vragen geschiedt door een tweetal correctoren. Op basis van het gemiddelde wordt een cijfer toegekend.

5.2 Beoordelingsnormen voor slagen en afwijzen
Een schriftelijk deelexamen wordt samengesteld op basis van de toetsmatrijs. Per vraag wordt een bepaalde waarde toegekend (Deze waarde is vermeld op het deelexamen voor de kandidaten). Op basis van het maximaal aantal te behalen punten wordt het individuele cijfer berekend. Aan het examen wordt een cijfer toegekend in het bereik van 1 tot en met 10 conform de daarbij behorende scorelijsten. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer (0,5 of meer wordt afgerond naar boven).
Een kandidaat is voor het deelexamen geslaagd indien hij het cijfer 6 heeft behaald. Een kandidaat is voor het (eind)examen MTC geslaagd indien hij in totaal voor de 4 onderdelen minimaal 24 punten heeft behaald waarbij er slechts één onvoldoende mag zijn. Deze onvoldoende mag niet lager zijn dan een cijfer 5 en dient gecompenseerd te worden door een cijfer van ten minste 7).

5.3 Bekendmaking uitslag
De uitslag van het deelexamen wordt, namens de examencommissie, vastgesteld door de examendienst van Intop Zorgsector.
De kandidaat krijgt de uitslag van een deelexamen uiterlijk binnen drie weken na het afleggen van het deelexamen.
Uiterlijk 3 weken na de datum van het deelexamen stuurt de examendienst de uitslag naar de kandidaat.
Een kandidaat die geslaagd is voor het examen MTC ontvangt uiterlijk 3 maanden na het afleggen van het laatste deelexamen het diploma Medische Technologie.

5.4 Bewaartermijnen
De directie van Intop Zorgsector bewaart van iedere kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen een dossier met daarin een uitdraai van de examenopgaven en antwoorden gedurende 12 maanden na afloop van het examen in het archief. De directie van Intop Zorgsector draagt er zorg voor dat een set van bij het examen gebruikte opgaven, beoordelingsnormen en een lijst met uitslagen van alle kandidaten die deelgenomen hebben aan dat examen, bewaard zal blijven in het archief gedurende minimaal 5 jaar.

5.5 Geldigheid deelexamens
De cijfers van een deelexamen blijven 3 jaar geldig voor het behalen van het diploma Medische Technologie C.

6. Inzage deelexamens

Een kandidaat kan inzage krijgen in het ingeleverde deelexamenwerk waarvoor hij een onvoldoende heeft gehaald. De deelexamens zijn summatieve examens en hebben geen educatieve doelstelling. De kandidaat meldt zich voor inzage aan binnen twee weken na dagtekening van de uitslagbrief. Het doel van de inzage is aan de kandidaat de gelegenheid te bieden om te controleren of zijn deelexamenwerk correct is beoordeeld. Aan de inzage zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

7. Certificaat

Elk onderdeel van de opleiding MTC wordt afgesloten met een deelexamen. Per deelexamen wordt een deelcertificaat verstrekt. Voor het onderdeel Medische Mechanica verkrijgen cursisten, die in het bezit zijn van de certificaten MTA en MTB, een vrijstelling. Zij ontvangen geen deelcertificaat voor dit onderdeel.
De kandidaat ontvangt het certificaat Medische Technologie C uiterlijk binnen 3 maanden na het laatste deelexamen, indien aan alle voorwaarden, zoals genoemd in het examenreglement, is voldaan. Het certificaat wordt ondertekend door de voorzitter van de examencommissie, de cursist en een vertegenwoordiger van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden..

8. Diploma

Cursisten die de gehele opleiding Medische Technologie A, B en C met goed gevolg hebben afgesloten, ontvangen van de examencommissie het diploma Medische Technologie. Tevens worden deze cursisten vermeld in het register van personen met het diploma Medische Technologie op de website van Intop Zorgsector.

9. Klachten- en bezwaarprocedure

Een kandidaat kan een klacht of bezwaar indienen conform het “Reglement Klachten en Bezwaar”.

10. Kennisneming en hantering van het reglement door de examencommissie

De examencommissie dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examendeelreglement. De examencommissie handelt volgens de regels van dit deelreglement.
In gevallen waarin dit examendeelreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de examencommissie.
Een kopie van het examenreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector .

11. Datum van ingang

Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus 2014.

Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit reglement

Vs. 12, 1 augustus 2014

Scroll naar top