Deelreglement Medische Technologie C

Artikel 1. Algemeen

1.1 Basisregels

 1. Dit Examendeelreglement verschaft de regels omtrent de wijze waarop het examen MTC, bestaande uit vier afzonderlijke deelexamens, wordt afgenomen. Deze regels betreffen zowel de samenstelling, voorbereiding, uitvoering, als de beoordeling van de deelexamens.
 2. Daar waar in dit deelreglement wordt gesproken over een deelexamen kan ook herexamen voor dat deelexamen worden gelezen, tenzij dit nadrukkelijk niet wordt bedoeld.
 3. De ECC is de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.
 4. De taakomschrijving van de ECC staat beschreven in het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en
  Curriculumcommissie Medische Technologie’.
 5. De Examendienst van Intop Zorgsector draagt zorg voor het correct samenstellen, afnemen en beoordelen van de deelexamens.
 6. De kandidaat (student) is een deelnemer aan één van de vier deelexamens, dat onderdeel is van het volledige examen MTC.
 7. In dit document wordt naar individuele personen met ‘hij’ verwezen, maar dat moet nadrukkelijke gelezen worden als ‘hij/zij’.

1.2 Referenties

Dit Examendeelreglement volgt op:

 • De ‘Onderwijs en Examen Regeling (OER) voor de theorieopleiding MTC, versie 1’.
 • Het ‘Eindtermendocument Medische Technologie C, versie 2d’.

Artikel 2. Eindtermen en de inhoud van het examen MTC

2.1 Vier examenvakken

 1. Het volledige examen MTC bestaat uit vier deelexamens over de volgende vier examenvakken:
  1. Vak 1: Anatomie, Fysiologie en Pathologie van de Mens
  2. Vak 2: Stralingsfysica-III
  3. Vak 3: Medische Fysica, bestaande uit de deelvakken:
   1. 3a. Laserveiligheid
   2. 3b. Geluid en Ultrageluid-III
   3. 3c. Algemene Medische Fysica
  4. Vak 4: Fysiologische Meetmethoden-III.
 2. De lesstof van het examenvak, waarop een deelexamen betrekking heeft, is geformuleerd in het ‘Eindtermendocument MTC, versie 2d’.
 3. Een deelexamen bestaat uit circa 15 à 20 open vraagstukken, zoveel mogelijk ‘evenredig verdeeld’ over de totale lesstof van het betreffende examenvak.
 4. De open vraagstukken van elk deelexamen kunnen de gehele lesstof van het
  betreffende examenvak beslaan, zoals dat door Intop Zorgsector wordt
  aangeboden, tijdens de mondelinge colleges, in de uitgereikte lesmappen,
  dictaten, lesboeken, hand outs en/of power point presentaties, alsmede de
  bijbehorende onderwerpen in de BINAS.
 5. Elk deelexamen wordt schriftelijk afgenomen.
 6. Elk deelexamen duurt 3 uur (180 minuten).

2.2 Vrijstelling Medische Mechanica

De student van MTC krijgt een vrijstelling voor het vak Medische
Mechanica op basis van de voor de student verplichte vooropleidingen MTA en MTB, die beschreven zijn in:

 • De ‘Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de theorieopleidingen MTA en MTB, versie 1’.
 • Het ‘Eindtermendocument Medische Technologie A&B, versie 4b’.
 • Het ‘Examendeelreglement MTA, versie 16’.
 • Het ‘Examendeelreglement MTB versie 16’.

2.3 Het vak Wiskunde & Statistiek

 1. Naast de examenvakken 1 t/m 4 biedt Intop Zorgsector de student mondelinge colleges en bijbehorend lesmateriaal aan in het basaal-inleidende vak 5: ‘Wiskunde & Statistiek’.
 2. De kennis van dat 5e vak dient als basis voor de vier examenvakken en wordt
  niet afzonderlijk geëxamineerd d.m.v. een deelexamen.
 3. De kennis van het vak ‘Wiskunde & Statistiek’ kan echter wel, als onderdeel
  van de vraagstukken, voorkomen in elk van de deelexamens voor de examenvakken 1 t/m 4.

Artikel 3. Toelatingsvoorwaarden

3.1 Inschrijving voor deelexamens

 1. De student, die wordt ingeschreven voor de opleiding MTC, wordt daarmee automatisch ingeschreven voor elk van de vier deelexamens van MTC, zoals gepland conform het lesrooster.
 2. Indien de kandidaat op een ander moment een deelexamen wil afleggen, dan dient hij zich voor dat deelexamen apart in te schrijven met behulp van een aanmeldingsformulier.
 3. De Examendienst van Intop Zorgsector stuurt in dat geval de kandidaat binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 4. De kandidaat, die zich in dat geval op geldige wijze heeft aangemeld voor een deelexamen, ontvangt tijdig bericht van de Examendienst waar, op welke dag en op welk tijdstip het deelexamen zal worden afgenomen.

3.2 Herexamen

 1. Indien de kandidaat het deelexamen in één van de vier examenvakken heeft afgelegd, heeft hij recht op 2 herexamens in het betreffende vak.
 2. Tussen het deelexamen en een 1e herexamen van de kandidaat dient minimaal een periode van 3 weken te zitten.
 3. Tussen een 1e herexamen en een 2e herexamen van de kandidaat dient eveneens minimaal een periode van 3 weken te zitten.
 4. De kandidaat, die een herexamen in één van de vier examenvakken wil afleggen, kan zich daarvoor schriftelijk/digitaal aanmelden bij de Examendienst met behulp van een aanmeldingsformulier.
 5. De Examendienst stuurt in dat geval de kandidaat binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.
 6. De kandidaat, die zich in dat geval op geldige wijze heeft aangemeld voor een herexamen, ontvangt tijdig bericht van de Examendienst waar, op welke dag en op welk tijdstip het herexamen plaatsvindt.
 7. Aan een herexamen zijn kosten verbonden.

3.3 Ontheffing aanwezigheidsplicht i.v.m. deelexamens

 1. De didactiek van de opleiding MTC, zoals beschreven in de OER voor MTC (zie referentie in artikel 1.2) veronderstelt optimaal mogelijke aanwezigheid van de studenten.
 2. Bij elk van de examenvakken mag de student maximaal 2 colleges verzuimen.
 3. Indien de kandidaat meer dan 2 colleges in een examenvak heeft verzuimd, is de kandidaat, op de hierna volgende uitzondering in de leden 6 e.v. na, uitgesloten van deelname aan het deelexamen in het betreffende examenvak.
 4. De kandidaat die meer dan 2 colleges in een examenvak heeft verzuimd, moet de gemiste colleges in de eerstvolgende cursusperiode inhalen, en kan dan alsnog het deelexamen in het betreffende examenvak afleggen. Een uitzondering wordt beschreven in de leden 6 e.v. van dit artikel.
 5. Voor het volgen van die colleges, worden dan geen kosten in rekening gebracht.
 6. De kandidaat, die meer dan 2 colleges in een examenvak heeft gemist, kan schriftelijk/digitaal een gemotiveerd verzoek indienen bij de voorzitter van de ECC met de vraag om toch te mogen deelnemen aan het deelexamen in het betreffende examenvak. Dat verzoek dient voorzien te zijn van de reden(en) van afwezigheid bij alle gemiste colleges, alsmede een inhoudelijke argumentatie waarom het missen van de colleges voor de kandidaat geen afbreuk doet aan het te verwerven kennisniveau dat bij het betreffende examenvak behoort. De kandidaat moet tevens verklaren hoe hij de kennis van de gemiste colleges heeft ingehaald.
 7. De voorzitter van de ECC beoordeelt het verzoek van de kandidaat. De voorzitter van de ECC kan het verzoek toewijzen of afwijzen.
 8. De kandidaat ontvangt binnen 2 werkweken, na ontvangst van zijn verzoek, van de Examendienst schriftelijk uitslag over de beslissing van de voorzitter van de ECC.
 9. De voorzitter van de ECC neemt bij zijn beslissing o.a. in acht hoeveel en welke colleges er zijn gemist.
 10. De voorzitter van de ECC heeft de mogelijkheid de kandidaat een vervangende opdracht te geven, waarmee de kandidaat alsnog het beoogde kennisniveau kan behalen.
 11. De Examendienst formuleert een opdracht voor de kandidaat. De kandidaat levert de uitgevoerde opdracht schriftelijk/digitaal in bij de Examendienst. De Examendienst beoordeelt de uitvoering van de gemaakte opdracht.
 12. Als de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd, meldt de Examendienst dat aan de voorzitter van de ECC. Daarmee heeft de kandidaat alsnog toegang tot het deelexamen in het betreffende vak.
 13. In de eerstvolgende plenaire zitting van de ECC deelt de voorzitter zijn beslissing mede.

3.4 Ontheffing na 2 herexamens in één vak

 1. De kandidaat heeft, per examenvak, recht op 2 herkansingen. Indien de kandidaat na 2 herkansingen nog niet is geslaagd, en nog een 3e herexamen in het betreffende examenvak wenst af te leggen, dient de kandidaat eerst nog een keer de colleges in dat examenvak te volgen, tenzij de ECC anders beslist.
 2. De kandidaat kan in dat geval, bij de voorzitter van de ECC, schriftelijk/digitaal een, met redenen en inhoudelijke argumentatie gemotiveerd, verzoek tot toelating tot een 3e herexamen indienen.
 3. Dit verzoek dient i.h.b. voorzien te zijn van nadrukkelijke reden(en) waarom de kandidaat vindt dat hij voldoende het te verwerven kennisniveau dat bij het deelexamen behoort, ook daadwerkelijk beheerst.
 4. De voorzitter van de ECC besluit in dat geval of de kandidaat wel/niet wordt toegelaten tot een 3e herexamen in het betreffende examenvak, zonder opnieuw de colleges in dat examenvak gevolgd te hebben.
 5. De voorzitter van de ECC beoordeelt het verzoek van de kandidaat.
 6. De kandidaat ontvangt binnen 2 werkweken na ontvangst van het verzoek, van de Examendienst, schriftelijk uitslag over de beslissing van de voorzitter van de ECC.
 7. In de eerstvolgende plenaire zitting van de ECC deelt de voorzitter zijn beslissing mede.

3.5 Examengeld

 1. In de cursusprijs zijn de examenkosten voor de vier deelexamens op de daartoe aangewezen examendata conform lesrooster, inbegrepen.
 2. Indien de kandidaat af wil wijken van een vastgesteld examenmoment voor het afleggen van een deelexamen, dan zijn daaraan kosten verbonden.
 3. Indien de kandidaat een herexamen in een examenvak wenst af te leggen, dan zijn daar kosten aan verbonden.
 4. De kandidaat, of indien van toepassing de werkgever, ontvangt de factuur voor het examengeld. De factuur dient binnen 14 werkdagen te worden voldaan.

Artikel 4. Examenprotocol bij een deelexamen

4.1 Locatie

 1. Elk deelexamen in één van de 4 vakken van MTC wordt afgenomen op een locatie die voldoet aan de volgende eisen:
 • voldoende tafels en stoelen
 • voldoende geluidsisolatie, ventilatie, verlichting en verwarming.

4.2 Identiteitsbewijs

 1. De kandidaat is verplicht zich voor aanvang van elk deelexamen te identificeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

4.3 Duur van een deelexamen

 1. Het deelexamen duurt maximaal 3 uur (180 minuten).
 2. Het deelexamen is afgelopen indien, voor het verstrijken van de termijn van 3 uur, alle kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.

4.4 Orde bij het afnemen van en deelexamen

 1. De kandidaat dient 15 minuten voor de geplande aanvang van het deelexamen in het examenlokaal aanwezig te zijn.
 2. De kandidaat die zich, als gevolg van zeer dringende redenen, pas na aanvang van het deelexamen meldt, krijgt geen toegang meer tot het deelexamen, indien reeds één of meerdere kandidaten het examenlokaal hebben verlaten.
 3. Als de kandidaat, die te laat aanwezig is, wel nog tot het examenlokaal kan worden toegelaten, krijgt deze kandidaat geen extra tijd om het deelexamen te maken.
 4. De kandidaat mag niet eerder dan 15 minuten na aanvang van het deelexamen het gemaakte examenwerk inleveren en het examenlokaal verlaten.
 5. De kandidaat mag tijdens het deelexamen zijn eigen BINAS gebruiken, maar daarnaast uitsluitend schriftelijk en/of ander materiaal gebruiken dat door Examendienst t.b.v. het deelexamen wordt uitgereikt.
 6. Tijdens het deelexamen is elke informatie-uitwisseling tussen kandidaten onderling verboden.
 7. Ook informatie-uitwisseling tussen gecommitteerde of toezichthouder en kandidaten is niet toegestaan, behalve als het een dringende organisatorische zaak betreft.
 8. Tijdens het deelexamen mag de kandidaat zijn plaats niet verlaten, tenzij met toestemming van de toezichthouder, respectievelijk de gecommitteerde.

4.5 Maatregelen bij bedrog en/of onregelmatigheden

 1. De kandidaat, die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een deelexamen, die zich verstorend gedraagt of die frauduleuze handelingen verricht tijdens het deelexamen, zal worden uitgesloten van verdere deelname aan het deelexamen, zulks ter beoordeling aan de toezichthouder, respectievelijk de gecommitteerde.
 2. Die kandidaat wordt als niet geslaagd beschouwd.
 3. Aan het deelexamenwerk van de betreffende kandidaat wordt het cijfer 1 toegekend.
 4. De kandidaat behoudt de mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een volgend deelexamen in het betreffende vak.
 5. Voor het vervangende deelexamen is examengeld verschuldigd.

4.6 Bijzondere omstandigheden

 1. Indien de kandidaat onverhoopt, wegens bijzondere omstandigheden, niet bij het deelexamen aanwezig heeft kunnen zijn, kan hij zich opnieuw aanmelden voor het deelexamen in het betreffende vak zonder examengeld te betalen.
 2. Bijzondere omstandigheden zijn:
  1. ziekte, waardoor deelname aan het examen niet mogelijk is
  2. het overlijden van een naaste
  3. geboorte van een kind.
 3. De kandidaat dient die bijzondere omstandigheden schriftelijk/digitaal aan te tonen met een doktersverklaring, verklaring van de werkgever, geboortebericht, enzovoorts.
 4. Indien de kandidaat wegens bijzondere omstandigheden niet op de geplande tijd aan het deelexamen kan deelnemen, dient hij dat zo spoedig mogelijk te melden bij de Examendienst. De Examendienst zal, in overleg met de voorzitter van de ECC, een oplossing zoeken en deze zo spoedig mogelijk meedelen aan de betrokken kandidaat.

4.7 Geen elektronica in het examenlokaal

 1. Het is de kandidaat verboden enige vorm van elektronische communicatie mee in het examenlokaal te nemen en die, tijdens het deelexamen, op tafel laten liggen of op het lichaam  te dragen.
 2. Het betreft in het bijzonder mobiele telefoons, computers, en/of zend- en ontvangstapparatuur.
 3. Deze apparatuur dient de kandidaat in zijn tas op te bergen, of in te leveren bij de toezichthouder, die de apparatuur gedurende het deelexamen zal bewaren.

Artikel 5. De uitslag van een deelexamen

5.1 Examenvraagstukken

 1. De vraagstukken van het deelexamen, de correcte antwoorden daarop, en het maximale aantal te behalen punten per vraag worden, onder toezicht van de ECC, door de Examendienst, vastgesteld en vastgelegd in een antwoordmodel.

5.2 Cesuur van een deelexamen

 1. De beoordeling van de antwoorden van de kandidaat op de vraagstukken van het betreffende deelexamen geschiedt door 2 correctoren. Zij bepalen in onderling overleg welke score aan het deelexamenwerk van de kandidaat wordt toegekend.
 2. Aan het deelexamenwerk van de kandidaat wordt door hen één der scores 1,0 tot en met 9,9 of de score 10, toegekend volgens de formule:

  Score = 1,0 + ( behaalde aantal punten/maximaal aantal te behalen punten)*9,0.

 3. Het cijfer dat de kandidaat voor het betreffende deelexamen behaalt, is de score, op de gebruikelijke wijze afgerond, op een geheel getal.
 4. De kandidaat is voor het betreffende deelexamen geslaagd indien hij minimaal de score 5,5 heeft behaald; bij de score van 5,5 hoort het cijfer 6.
 5. In uitzonderlijke gevallen en om moverende redenen kan de ECC besluiten af te wijken van deze cesuur.

5.3 Bekendmaking uitslag van een deelexamen

 1. De uitslag van het deelexamen wordt, namens de ECC, vastgesteld door de Examendienst van Intop Zorgsector.
 2. Uiterlijk 3 weken na de datum van het deelexamen stuurt de Examendienst de uitslag naar de kandidaat.
 3. De kandidaat, die geslaagd is voor een deelexamen in een der vakken 1 t/m 4 ontvangt daarvoor een deelcertificaat als bewijs.

5.4 Bewaartermijnen

 1. De Examendienst bewaart van iedere kandidaat, die heeft deelgenomen aan het deelexamen, een dossier, met daarin het formulier met door de studentgegeven uitwerkingen van de vraagstukken, gedurende een periode van 12 maanden na de datum van het afgelegde deelexamen.
 2. De Examendienst bewaart, gedurende een periode van 5 jaar na de datum van het afgelegde deelexamen:
  1. het antwoordmodel van de examenvraagstukken
  2. de presentielijst
  3. de lijst met scores en cijfers
  4. het proces verbaal
 3. De cijfers van een deelexamen blijven 3 jaar geldig voor het behalen van het
  diploma Medische Technologie C.

5.5 Inzage in een deelexamen

 1. De kandidaat, die een onvoldoende heeft behaald voor een deelexamen in één van de vakken van MTC, kan inzage krijgen in zijn ingeleverde deelexamenwerk en dat vergelijken met het antwoordmodel.
 2. Als de kandidaat zijn werk wil inzien, dient hij schriftelijk/digitaal een gemotiveerd verzoek tot inzage te sturen naar de Examendienst van Intop Zorgsector.
 3. De kandidaat meldt zich aan voor inzage bij de Examendienst binnen 2 werkweken na dagtekening van de uitslagbrief.
 4. De kandidaat krijgt gedurende 30 minuten inzage in het antwoordmodel van het deelexamen en de door de student geformuleerde uitwerkingen van de vraagstukken.
 5. Het doel van die inzage is aan de kandidaat de gelegenheid te bieden om te controleren of zijn deelexamenwerk correct is beoordeeld. Het deelexamen is echter een summatief deelexamen dat geen educatieve doelstelling heeft. Dat geldt dus ook voor de inzage door de kandidaat.
 6. Aan de inzage zijn voor de kandidaat geen kosten verbonden.

Artikel 6. De uitslag van het volledige examen MTC

6.1 Cesuur van het volledige examen MTC

 1. De uitslag van een kandidaat van het volledige examen MTC bestaat uit 4 gehele cijfers.
 2. De minimale uitslagen waarbij de kandidaat is geslaagd voor het volledige examen MTC zijn 6-6-6-6 of 5-6-6-7, waarbij hierin de volgorde van de vakken willekeurig gezien kan worden.

Artikel 7. MTC-certificaat en diploma Medische technologie

 1. De kandidaat, die geslaagd is voor het volledige examen MTC, d.w.z. voor de
  examenvakken 1 t/m 4, conform de cesuur, ontvangt daarvoor een deelcertificaat als bewijs.
 2. De kandidaat, die zowel voor MTA, als voor MTB, als voor MTC is geslaagd, ontvangt het diploma Medische Technologie.
 3. Het certificaat en/of diploma worden uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van het laatst afgelegde deelexamen naar de kandidaat verstuurd, indien aan alle voorwaarden, zoals genoemd in dit examendeelreglement, is voldaan.
 4. Het certificaat en het diploma worden ondertekend door de voorzitter van de ECC en door de kandidaat.
 5. De naam van de kandidaat die zowel voor MTA, als voor MTB, als voor MTC is geslaagd, wordt vermeld in een register dat beheerd wordt door Intop Zorgsector. Dat register is beschikbaar op de website van Intop Zorgsector.

Artikel 8. Klachten, beroep en bezwaar

 1. Een kandidaat kan een bezwaar tegen de uitslag van een deelexamen of een klacht betreffende de organisatie van een deelexamen schriftelijk/digitaal indienen conform het ‘Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie’.

Artikel 9. De Examenkamer

 1. Intop Zorgsector is erkend als exameninstituut door de Examenkamer. In het kader van die erkenning voert de Examenkamer audits uit. De ECC geeft hierbij de Examenkamer toestemming om de werkzaamheden, conform de oorspronkelijke regelingen met Intop Zorgsector uit te voeren.
 2. Intop Zorgsector stelt de ECC op de hoogte van de veranderingen.

Artikel 10. Kennisneming en hantering dit deelreglement door de ECC

 1. De ECC dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit examendeelreglement.
 2. De ECC handelt volgens de regels van dit deelreglement.
 3. In gevallen waarin dit examendeelreglement niet voorziet, beslist de directie van Intop Zorgsector na overleg met de voorzitter van de ECC.
 4. Een kopie van dit examendeelreglement is te downloaden van de website van Intop Zorgsector.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 1. Dit examendeelreglement is geldig vanaf 1 juli 2021.
 2. Dit reglement vervangt alle eerdere versies van dit examendeelreglement.
Scroll naar top