Huishoudelijk Reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie

Artikel 1. Doelstelling en status

 1. Dit document verschaft procedures omtrent samenstelling, aanstelling en functioneren van de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie (ECC).
 2. De taken van de ECC betreffen zowel de eindtermen als de examens van de opleidingen:
  • Medische Technologie A
  • Medische Technologie B
  • Medische Technologie C
 3. De ECC is enerzijds curriculumcommissie en anderzijds examencommissie:
  • als curriculumcommissie bewaakt de ECC de eindtermen van elke opleiding.
  • als examencommissie houdt de ECC toezicht op de wijze waarop het relevante examenreglement bij een examen wordt nageleefd.
 4. Aan de hand van dit Huishoudelijke Reglement worden:
  • de wijze van bewaking van de eindtermen door de ECC beschreven.
  • de validiteit, de uitvoering en de naleving van de examenregels getoetst.
  • de wijze van afhandeling van klachten en bezwaren betreffende examens geformuleerd.
 5. De ECC en de Examendienst van Intop Zorgsector conformeren zich aan de ‘Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren: basis voor gedragscode’ van de Examenkamer, te weten het:
  • kenbaarheidsbeginsel
  • redelijkheidsbeginsel
  • betrouwbaarheidsbeginsel
  • rechtszekerheidsbeginsel
  • gelijkheidsbeginsel
  • zorgvuldigheidsbeginsel

 

Artikel 2. Termen en definities

 1. Het Dagelijks bestuur van de ECC wordt gevormd door een voorzitter en een secretaris.
 2. De secretaris van de ECC is tevens lid van de ECC.
 3. De Examendienst is die afdeling van Intop Zorgsector, die belast is met het organiseren van de examens.
 4. Het secretariaat van de ECC wordt uitgeoefend door de Examendienst van Intop Zorgsector.
 5. Een gecommitteerde bij een examen is een persoon die, als vertegenwoordiger van de ECC, aanwezig is bij het examen, en die controleert of het relevante examenreglement op de juiste wijze wordt toegepast.
 6. De toezichthouder bij een examen is een door de Examendienst van Intop Zorgsector aangewezen persoon die verantwoordelijk is voor het correcte verloop van het examen.
 7. De kandidaat is een persoon die deelneemt aan een examen.
 8. De opleidingscoördinator is die werknemer van Intop Zorgsector, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de opleidingen en de organisatie van de examens. Hij is het hoofd van de Examendienst.

 

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en zittingstermijn

 1. De ECC is samengesteld uit leden die aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke, inhoudelijke en/of organisatorische, expertise hebben op het gebied van:
  • medische technologie
  • technisch onderwijs
  • toetsing en examinering
 2. De ECC bestaat uit minimaal 5 leden.
 3. De leden van de ECC worden benoemd door de directie van Intop Zorgsector.
 4. De ECC kan nieuwe leden voordragen om zitting te nemen in de ECC, waarbij steeds rekening wordt gehouden met aantoonbare deskundigheid, ervaring en specifieke expertise.
 5. Op voordracht van de directie van Intop Zorgsector benoemt de ECC, uit eigen midden, voor een periode van 3 jaar, de voorzitter.
 6. De voorzitter van de ECC wijst bij afwezigheid zelf een vicevoorzitter aan.
 7. Personen, die met een arbeidscontract aan Intop Zorgsector verbonden zijn, mogen geen meerderheid binnen de ECC vormen.
 8. De zittingstermijn van de leden van de ECC is 3 jaar.
 9. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen voor een volgende termijn.
 10. Indien één der leden het lidmaatschap beëindigt, en het ledental van de ECC als gevolg daarvan minder dan 5 is, draagt de directie van Intop Zorgsector zorg voor de invulling van de vacature binnen 3 maanden nadat de vacature is ontstaan.

 

Artikel 4. Vergaderingen en verslaglegging

 1. De ECC komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.
 2. Het Dagelijks Bestuur van de ECC heeft, vóór aanvang van de vergaderingen van de ECC, als voorbereiding daarop, overleg m.b.t. de agenda, het beëindigingen van lidmaatschap(pen) en tussentijdse benoemingen.
 3. Van iedere vergadering van de ECC wordt door de secretaris een verslag gemaakt en verzonden aan de leden.

 

Artikel 5. Taakstelling ECC als curriculumcommissie

 1. De eindtermen van elk van de opleidingen MTA, MTB en MTC zijn beschreven in een eindtermendocument.
 2. Als curriculumcommissie kan de ECC veranderingen van de eindtermen initiëren en accorderen.
 3. Als curriculumcommissie kan de ECC door externe deskundigen voorgestelde wijzingen van de eindtermen accepteren en accorderen.
 4. Door de ECC geaccepteerde en geaccordeerde veranderingen van de eindtermen worden door Intop Zorgsector geëffectueerd in de curriculae en examens.

 

Artikel 6. Taakstelling ECC als examencommissie

 1. De eindtermen van een opleiding zijn uitgangspunt van de inhoud van het bijbehorende examen.
 2. Per opleiding is een (deel)examenreglement beschikbaar.
 3. De ECC houdt toezicht op:
  • het opstellen, wijzigen en naleven van de examenreglementen.
  • de uitvoering van de examens.
  • de examen-beoordelingsprocedure.
  • het beoordelen van nieuwe examenopgaven en het actualiseren van bestaande examenopgaven.
  • de afhandeling van klachten en bezwaren.
 4. De ECC, of namens de ECC een gecommitteerde, houdt toezicht op de wijze waarop het relevante examenreglement bij een examen wordt nageleefd.
 5. Deze gecommitteerde kan bij hetzelfde examen tevens optreden als toezichthouder.
 6. Leden van de ECC hebben altijd toegang tot een examen.

 

Artikel 7. Werkwijze   

 1. Voor de uitoefening van haar taken verschaft Intop Zorgsector de ECC inzage in examenopgaven, examenuitslagen en de curriculae waarover geëxamineerd wordt.
 2. Periodiek, doch minimaal eens in de 3 jaar, wordt de inhoud van de examenreglementen door de ECC getoetst op actualiteit en toepasselijkheid.
 3. Tijdens de vergadering van de ECC worden de examens en examenresultaten besproken van examens die sinds de vorige vergadering hebben plaatsgevonden.
 4. Tijdens de vergadering van de ECC worden de klachten en bezwaren besproken, die sinds de vorige vergadering werden ingediend, en afgehandeld.
 5. De secretaris van de ECC rapporteert in een verslag van de vergadering besluiten en bevindingen van de ECC aan de directeur van Intop Zorgsector.
 6. De leden van de ECC zijn gehouden aan geheimhouding.

 

Artikel 8. Besluitvorming

 1. De ECC neemt besluiten aangaande haar taakstelling volgens een vaste besluitvormingsprocedure:
  • Slechts de leden van de ECC hebben stemrecht.
  • Bij meerderheid van stemmen wordt een voorstel aangenomen.
  • Op verzoek van één der leden kan schriftelijk gestemd worden.
  • Besluiten zijn slechts geldig indien tenminste 50% van de leden aanwezig is bij de vergadering. Indien dit quorum niet wordt gehaald kan de voorzitter een extra vergadering uitschrijven. Deze dient minimaal 2 weken na de voorgaande vergadering plaats te vinden. In deze vergadering is geen quorum vereist voor geldige besluitvorming.
  • Bij het staken van stemmen beslist de voorzitter.

 

Artikel 9. Klachten, bezwaar en beroep

 1. Klachten hebben betrekking op:
  • de organisatie of de inhoud van een opleiding
  • de organisatie van een examen van een opleiding.
 2. Een klacht moet schriftelijk/digitaal, binnen 10 werkdagen, worden ingediend bij de directeur van Intop Zorgsector.
 3. Een klacht wordt als volgt behandeld door de opleidingscoördinator van Intop Zorgsector:
  • De ontvangst van de klacht dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na indiening bevestigd te zijn.
  • Indien de klacht de organisatie van een examen betreft, consulteert de opleidingscoördinator desgewenst de toezichthouder en/of de gecommitteerde die aanwezig waren bij het betreffende examen, alsmede de voorzitter van de ECC
  • De klacht dient binnen 4 werkweken, na de bevestiging, afgehandeld te zijn.
  • De klager kan over de afhandeling van de klacht door de opleidingscoördinator, binnen 14 werkdagen, schriftelijk/digitaal bezwaar maken bij de directeur van Intop Zorgsector.
  • De directeur van Intop Zorgsector neemt daarna binnen 3 werkweken een finale beslissing over de afhandeling van de klacht.
  • Er is geen beroepsmogelijkheid.
  • Intop Zorgsector rapporteert de ECC halfjaarlijks over de binnengekomen klachten.
 4. Bezwaren hebben betrekking op de uitslag van de examens.
 5. Een bezwaar moet binnen 10 werkdagen na bekendmaking van de uitslag van het examen, schriftelijk/digitaal, worden ingediend bij de directeur van Intop Zorgsector.
 6. Een bezwaar wordt als volgt afgehandeld door de directeur van Intop Zorgsector:
  • Binnen 10 werkdagen na ontvangt van het bezwaar krijgt de kandidaat een bevestiging van ontvangst.
  • De directeur van Intop Zorgsector stelt de voorzitter van de ECC in kennis van het bezwaar.
  • De directeur van Intop Zorgsector zorgt voor de afhandeling van het bezwaar binnen 4 werkweken na bevestiging van ontvangst van het bezwaar.
  • Bij de afhandeling consulteert hij desgewenst de toezichthouder en de gecommitteerde die aanwezig waren bij het betreffende examen, alsmede de voorzitter van de ECC.
  • De directeur van Intop Zorgsector rapporteert zijn besluit aangaande de afhandeling van het bezwaar aan de voorzitter van de ECC.
  • De kandidaat, die zich niet kan verenigen met het besluit van de directeur van Intop Zorgsector, kan, binnen 10 werkdagen na bekendmaking van het besluit, schriftelijk/digitaal, een klacht indienen tegen dit besluit, maken bij de voorzitter van de ECC.
  • De voorzitter van de ECC neemt de klacht in behandeling en komt binnen 4 werkweken, na ontvangst van de klacht, tot een besluit, te weten:
   • het besluit dat de afhandeling van het bezwaar conform het juiste protocol is uitgevoerd. De bezwaarindiener wordt hiervan op de hoogte gesteld.
   • indien de voorzitter van de ECC tot de conclusie komt dat het protocol niet juist is doorlopen, dan krijgt de directeur van Intop Zorgsector van hem de opdracht het bezwaar opnieuw in behandeling te nemen. De bezwaarindiener wordt hiervan op de hoogte gesteld.
  • De bezwaarindiener kan tegen de uitslag van dit besluit in beroep gaan bij de Examenkamer.
  • Intop Zorgsector zal zich aan de ‘Procedure voor Bezwaarschriften’ van de Examenkamer en haar uitslag conformeren.

 

Artikel 10. Uitzonderlijke gevallen

 1. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, neemt het dagelijks bestuur van de ECC een besluit dat op de eerstvolgende vergadering van de ECC wordt geactiveerd.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit Huishoudelijke Reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.

Aldus vast te stellen door de Examen- en Curriculumcommissie in haar vergadering in het najaar van 2021.

Scroll naar boven
Scroll naar top