Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor MTC

Afdeling A: Algemene bepalingen

Artikel A1 Begrippen en afkortingen

 1. OER: Onderwijs en Examen Regeling.
 2. Reikwijdte: Deze OER geldt voor de studenten die de theorieopleiding MTC van Intop Zorgsector volgen.
 3. Student: student van Intop Zorgsector, die MTC volgt. In het algemeen zal de student een SMT in een ziekenhuis of bij een leverancier van medische-technische apparatuur zijn.
 4. MT: Medisch Technicus, die de opleidingen MTA en MTB met succes heeft afgerond.
 5. SMT: Senior Medisch Technicus, een MT met ruime ervaring in de medische technologie, zoals die in ziekenhuizen en bij leveranciers van medisch-technische apparatuur voorkomt.
 6. In dit document wordt naar individuele personen met ‘hij’ verwezen, maar dat moet nadrukkelijke gelezen worden als ‘hij/zij’.
 7. ECC: Examen- en Curriculumcommissie: de commissie met vertegenwoordigers uit het beroepenveld van de medische technologie, die de inhoud van het curriculum mede bepaalt en officieel vaststelt, alsmede die de inhoud en kwaliteit van de deelexamens van MTC bewaakt.
 8. DIR: Opleidingsdirecteur/directeur van Intop Zorgsector.
 9. CIZ: Onderwijscoördinator van Intop Zorgsector.
 10. OD: Onderwijsdeskundige/curriculumontwikkelaar van Intop Zorgsector.
 11. SBU: Studiebelastingsuren.
 12. EC: European Credit, Europees studiepunt, overeenkomend met 28 SBU.
 13. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 14. VZI: Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici.

Artikel A2 De Examen en Curriculumcommissie

 1. De ECC voor de opleiding MTC, bestaande uit deskundigen uit het beroepenveld, treedt enerzijds op als curriculumcommissie, die de inhoud van de opleiding mede vormgeeft en officieel de eindtermen vaststelt, en die anderzijds optreedt als onafhankelijke examencommissie voor de deelexamens.
 2. Bij haar werk als examencommissie volgt de ECC de richtlijnen voor examencommissies, benoemd in het ‘Servicedocument Examencommissies’ van de NRTO.
 3. De regels t.a.v. alle relevante aspecten van de examinering in MTC zijn gespecificeerd in het ‘Examendeelreglement Medische Technologie C, Versie 17’.

 

 

 

Artikel A3 Korte beschrijving van de opleiding MTC

 1. De opleiding MTC wordt in de vorm van mondeling avondonderwijs (colleges, eventueel aangevuld met demonstraties van medisch-technische apparatuur) met aanwezigheidsplicht uitgevoerd.
 2. De colleges van MTC zijn avondcolleges, die de student verplicht moet volgen, naast zijn baan als SMT in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
 3. Intop Zorgsector organiseert de roosters, de inzet van leerfaciliteiten, zoals adequaat ingerichte leslokalen en pauzeruimte, les- en werkboeken, hand-outs, power point presentaties, videopresentaties, en dergelijke.
 4. In zwaarwegende gevallen (bijvoorbeeld door corona-maatregelen opgelegd door de overheid) kan het mondelinge avondonderwijs worden vervangen door onderwijs per video en/of een internet communicatieplatform, zoals ZOOM of SKYPE.
 5. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven.
 6. De opleiding is op NLQF-niveau 5 = EQF-niveau 5.
 7. De studiebelasting voor MTC bedraagt, voor de gemiddelde STUDENT met de juiste en recente vooropleiding, naar schatting minimaal 400 SBU.
 8. Omgerekend in EC’s betekenen deze SBU’s dat de studiebelasting van MTC overeenkomt met circa 16 EC.

 

 

Afdeling B: Visie, doelstellingen en eindtermen van MTC

Artikel B1 De visie op opleiden van Intop Zorgsector.

 1. Intop Zorgsector staat voor medisch-technisch theorieonderwijs dat kwalitatief hoogwaardig en inclusief is. Intop Zorgsector organiseert het theorieonderwijs contextrijk: studenten van MTC, alsmede de docenten, vormen samen een leeromgeving gericht op de praktijk van de SMT in ziekenhuizen of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur. In de onderwijsvisie van Intop Zorgsector benoemt zij deze kenmerken en uitgangspunten van het theorieonderwijs expliciet op de website en in de voorlichting aan de SMT.
 2. Een integrale resultante van deze visie op onderwijs is het belangrijkste uitgangspunt, het beroepsgerichte theorieonderwijs van Intop Zorgsector zodanig in te richten dat het, qua theorie, zo adequaat mogelijk bijdraagt de STUDENT op te leiden tot een volwaardiger technoloog, die zo goed mogelijk is voorbereid op het uitoefenen van zijn beroep.
 3. Intop Zorgsector vindt de studeerbaarheid van haar opleiding MTC van groot belang. De docenten realiseren en organiseren onderwijs dat passend is bij hun studenten binnen en gericht op de beroepscontext waarvoor ze opleiden.
 4. De gehanteerde methodiek in het college-onderwijs zou met socratische methode kunnen worden gekenmerkt: behandeling van de theorie aan de hand van power point sheets, eventueel aangevuld met audiovisuele presentaties en/of met demonstratie van medisch-technische apparatuur, waarbij zowel de docent als de studenten vragen stellen. Bij dat contactonderwijs volgens deze interactieve methodiek leert elke student ook van de vragen en ervaringen van de andere studenten, een reden waarom Intop Zorgsector presentie tijdens de colleges verplicht stelt.
 5. De student, die bij Intop Zorgsector theorieonderwijs volgt, wordt door Intop Zorgsector gezien als volwassen student, die met een relevante dosis kennis, ervaringen en competenties instroomt in MTC. In het leerklimaat dat Intop Zorgsector biedt, wordt iedere student als unieke mens gezien, en daarom, met zijn eigen waardevolle, specifieke karakter, vragen en achtergronden, in zijn waarde gelaten.
 6. In overeenstemming met deze visie op en doelstellingen van haar onderwijs (zie artikel B2) biedt Intop Zorgsector de student kennisoverdracht ten behoeve van het uitoefenen van zijn functie als SMT. Didactiek en docentenrol (interactief college met socratische kenmerken als werkvorm) zijn hierbij bij uitstek gericht op het overbrengen van kennis, begrip en inzicht, gestoeld op ervaring, met in acht neming van het kennisniveau van de student.

 

Artikel B2 Overkoepelende doelstellingen van MTC

 1. MTC is een op de praktijk van de SMT gerichte theorieopleiding, die door de SMT als student van Intop Zorgsector wordt gevolgd in combinatie met werken in de praktijk, d.w.z. in een ziekenhuis, of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur.
 2. De belangrijkste doelstelling van MTC, in combinatie met het praktijkleren, is dat de SMT leert, zelfstandig en creatief, complexe, medisch-technische problemen als SMT op te lossen.
 3. Doelstelling van het theorieonderwijs in MTC door Intop Zorgsector is dat student voldoende kennis, inzicht en reproductief cognitieve vaardigheden in het medisch-technische vakgebied verkrijgt, om zodoende de door de ECC vastgestelde (feitelijke, begripsmatige en reproductieve) cognitieve eindtermen te kunnen bereiken.
 4. Een aanvullende doelstelling is dat door de aangeboden vorm van het interactieve theorieonderwijs de student zijn argumentatie-vaardigheden en spreekvaardigheden versterkt.
 5. Binnen de onderwijsorganisatie Intop Zorgsector is MTC eindonderwijs. Het fundamentele, technisch-natuurwetenschappelijke karakter van het onderwijs in MTC bereidt de student voor op een verdere studieloopbaan buiten Intop Zorgsector, waarin het volgen van vakcursussen en permanente bijscholing noodzaak zijn.

 

 

 

Artikel B3 Uitsplitsing van doelstellingen van MTC op het niveau NLQF 5

 1. De theorieopleiding MTC is fundamenteel theoretisch van karakter. Dat wil zeggen dat steeds natuurwetenschappelijke en technologische principes de basis vormen van de aangeboden onderwijsinhoud. De doelstellingen van MTC overstijgen het leren bedienen van een medisch-technisch toestel, of het kunnen verrichten van geprotocolleerde en/of geautomatiseerde metingen.
 2. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht, als SMT, te kunnen functioneren op minimaal NLQF-niveau 5, qua werk en denken, en dit niveau verder te kunnen ontwikkelen.
 3. De afgestudeerde van MTC heeft kennis, inzicht, alsmede reproductief cognitieve vaardigheden van het niveau NLQF 5, op het totaalgebied van de medische technologie, zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen en bij leveranciers van medisch-technische apparatuur gebruikelijk voorkomt.
 4. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht, in staat te zijn zich inzicht te kunnen verwerven in de vertaling van klinische problemen naar technologische oplossingen en de mogelijk bijkomende ethische en/of maatschappelijke en/of milieumatige aspecten daarvan.
 5. De afgestudeerde van MTC kan kwalitatieve en kwantitatieve, statistische technieken toepassen. Met zijn kennis van MTC wordt hij in staat geacht om zich het werken met de daarvoor relevante computerprogramma’s eigen te kunnen maken.
 6. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht voldoende kennis te hebben om in staat te zijn om handleidingen van medisch-technische apparatuur te lezen en te begrijpen. Hij kan vakliteratuur lezen, begrijpen en kritisch beoordelen. Hij is in staat de gegevens in die literatuur op hun waarde te schatten en op hun toepasbaarheid te beoordelen.
 7. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht, op het NLQF-niveau 5, mondeling en schriftelijk te kunnen communiceren over zijn vak, met vakgenoten en niet-vakgenoten.
 8. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht inhoudelijk en beargumenteerd te kunnen bijdragen aan een discussie over medisch-technische apparatuur.
 9. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht in staat te zijn om zelfstandig en efficiënt kennis en inzicht te verwerven aangaande voor hem nieuwe medisch-technologische vraagstukken.
 10. Met de kennis van MTC wordt de afgestudeerde geacht de noodzaak in te zien om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op zijn vakgebied.

 

 

Afdeling C: Toelatingseisen

Artikel C1 Instroom na MTA en MTB

 1. Voor toelating tot de opleiding MTC is in de eerste plaats kennis op het niveau van een technische vooropleiding, met elektrotechniek (sterkstroomtechniek), elektronica (zwak-stroomtechniek) en/of informatietechniek (alsmede de daarvoor noodzakelijke kennis van natuurkunde, scheikunde, wiskunde en statistiek) op MBO-4 niveau (NLQF 4) vereist.
 2. Ten tweede dient de student de theorieopleidingen MTA en MTB (NLQF 4+) met succes te hebben afgerond.
 3. Ten derde is het wenselijk dat de student ruime ervaring als MT heeft opgedaan in een ziekenhuis of bij een leverancier van medisch-technische apparatuur. Aanbevelenswaardig is een periode van 3 à 5 jaar.
 4. In beginsel is het de werkgever, die de SMT aanmeldt voor MTC, en die beoordeelt of de SMT over voldoende technische en natuurwetenschappelijke voorkennis, alsmede inzicht in medische technologie, beschikt om MTC met succes te kunnen volgen.
 5. Bij twijfel kan zijn werkgever en/of de SMT zelf de CIZ en OD van Intop Zorgsector consulteren. Die kunnen eventueel adviseren dat de betreffende aspirant student zich eerst bijschoolt in relevante vakken, alvorens dat hij aan MTC gaat beginnen.

 

Artikel C2 Nadere vooropleidingseis

 1. De student die geen Nederlandstalige vooropleiding(en) heeft genoten, dient het Nederlands voldoende te beheersen om het theorieonderwijs in MTC met succes te kunnen volgen.

 

 

Afdeling D: De opbouw van het curriculum van MTC

Artikel D1 Samenstelling van de opleiding MTC

 1. De opleiding MTC bestaat uit 1 inleidend vak en 5 examenvakken.
 2. In die vakken spelen natuurwetenschappelijke en technologische aspecten van de gehele en diverse medische technologie een hoofdrol.
 3. Elk van de 5 examenvakken wordt met een deelexamen afgesloten.
 4. De opleiding MTC kent geen facultatieve onderdelen.
 5. De theorieopleidingen MTA, MTB en MTC vormen qua visie, doelstellingen, inhoud en vorm één geheel. Samen leiden ze op tot het diploma Medisch Technoloog.

 

Artikel D2 De examenvakken van MTC

De opleiding MTC bevat de volgende 5 examenvakken:

 1. Anatomie, Fysiologie en Pathologie van het Menselijk Lichaam
 2. Stralingsfysica-III
 3. Medische Fysica, bestaande uit de 3 onderdelen:
  1. Laserveiligheid
  2. Ultrageluid-III
  3. Algemene Medische Fysica
 4. Fysiologische Meetmethoden-III
 5. Metrologie en Statistiek

 

Artikel D3 Deelexamens

 1. Elk van de 5 examenvakken wordt afgesloten met een deelexamen.
 2. De student mag maximaal tweemaal een deelexamen over een examenvak van MTC herkansen. Als de student na twee herkansingen nog niet is geslaagd voor het deel-examen, is de student verplicht de lessen van het betreffende vak opnieuw te volgen. Voor hem geldt dan, t.a.v. dit vak, hetzelfde als voor elke andere student die is ingeschreven voor MTC. D.w.z. de student heeft weer recht op een deelexamen en maximaal twee herexamens in het betreffende vak. Zie ook het ‘Examendeelreglement Medische Technologie C, versie 17’.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan de ECC besluiten af te wijken van lid 2 van dit artikel. Zie het ‘Examendeelreglement Medische Technologie C, versie 17’.

 

Artikel D4 Inleidend vak Wiskunde en Signaalanalyse

 1. Naast de 5 examenvakken biedt Intop Zorgsector in MTC het inleidende vak Wiskunde en Signaalanalyse aan. Dit vak behandelt de kwantitatieve basiskennis waarvan gebruik gemaakt wordt in de 5 examenvakken. Deze basiskennis kan ik elk deelexamen aan de orde komen.
 2. Het inleidende vak Wiskunde en Signaalanalyse wordt zelf niet met een deelexamen afgesloten.

 

Artikel D5 Colleges

 1. In elk van de 6 vakken van MTC worden gedurende ongeveer 2 à 4 maanden colleges aangeboden.
 2. Bij elk vak is de werkvorm een interactief hoorcollege (socratische methode), met power point presentatie, eventueel aangevuld met de demonstratie van apparatuur, of aangevuld met audiovisuele middelen.

 

 

 

Artikel D6 Deelname aan het onderwijs/voorrangsregel

 1. De capaciteit (het mogelijke, maximale aantal te plaatsen studenten) van MTC is beperkt. Bij over-inschrijving van MTC wordt geselecteerd volgens chronologische inschrijving en reservering.

 

Artikel D7 Het minimale en maximale aantal deelnemers

 1. Indien voor MTC een minimale en/of maximale capaciteit geldt, staat dit vermeld bij de betreffende opleiding in de informatie (o.a. op de website) voor de SMT, van Intop Zorgsector.
 2. Wanneer 14 dagen voor de geplande start van MTC zich minder dan 15 studenten hebben ingeschreven, kan de DIR beslissen dat het onderwijs in een andere werkvorm aangeboden wordt dan beschreven in de informatie van Intop Zorgsector, of dat de geplande MTC wordt geannuleerd, of wordt verschoven naar een latere startdatum.
 3. Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de geplande MTC maakt Intop Zorgsector haar beslissing bekend aan de betrokken SMT’s en aan de ECC.

 

Artikel D8 Vrijstellingen en aanwezigheidsplicht

 1. De opleiding MTC heeft een verplichtend karakter. Er kan geen vrijstelling worden verleend voor enig onderdeel van MTC.
 2. Er bestaan geen vrijstellingen voor het afleggen van de deelexamens MTC.
 3. De student is verplicht de colleges te volgen, met in acht neming van de regels die daarvoor beschreven staan het ‘Examendeelreglement Medische Technologie C, versie 17’.
 4. De student kan alleen tot een deelexamen worden toegelaten als hij heeft voldaan aan de presentieplicht van het volgen van lessen, zoals beschreven staat in het ‘Examendeel-reglement Medische Technologie C, versie 17’.

 

 

Afdeling E: De examinering van de opleiding MTC

Artikel E1 Deelexamenmomenten

 1. Na de colleges in één der vakken 1 t/m 5 wordt, volgens het vigerende rooster, een deel-examen georganiseerd.
 2. Gelegenheid tot een herexamen over het betreffende vak wordt aangeboden, in beginsel binnen de reguliere onderwijsperiodes, maar kan bij uitzondering, na overleg met de CIZ, ook buiten de reguliere onderwijsperiodes worden afgenomen.

 

Artikel E2 Eindtermendocument en Examendeelreglement

 1. Het ‘Eindtermendocument Medische Technologie C, versie 3a’ van Intop Zorgsector beschrijft gedetailleerd de inhoud van het totale curriculum en van de 5 deelexamens, over de vakken 1 t/m 5, van MTC.
 2. De regels t.a.v. alle relevante aspecten van de examinering in MTC zijn gespecificeerd in het ‘Examendeelreglement Medische Technologie C, Versie 17’.

 

Artikel E3 Aanmelding herexamen/Certificaten

 1. Wanneer een SMT zich aanmeldt of wordt aangemeld als student voor MTC wordt hij automatisch aangemeld voor de bijbehorende vijf deelexamens in de vakken 1 t/m 5.
 2. Voor een herexamen moet de student zich apart, schriftelijk, aanmelden. Zonder schriftelijke aanmelding heeft de student geen recht op toelating tot een herexamen.
 3. De student, die is geslaagd voor een deelexamen van MTC, ontvangt daarvoor een certificaat als bewijs.
 4. Om studievertraging te voorkomen is het toegestaan dat de student, die wel het theorie-onderwijs van een vak volledig heeft gevolgd, maar het deelexamen van het betreffende vak (nog) niet met goed gevolg heeft afgelegd, toch alvast het onderwijs in een volgend vak van MTC volgt.
 5. Mochten daarvoor dringende redenen bestaan, dan kan de ECC besluiten die student een niet-bindend studieadvies te geven om toch eerst nog een keer het deelexamen in het betreffende vak af te leggen, alvorens te beginnen met het volgen van het onderwijs in een volgend vak.
 6. Een uitzondering op één of meerdere bovenstaande lid of leden van onderhavig artikel is ter beoordeling van de DIR.
 7. De student, die is geslaagd voor een deelexamen over de vakken 1 t/m 5 van MTC, ontvangt daarvoor een (deel)certificaat als bewijs.

 

Artikel E4 Beoordeling deelexamens

 1. De beoordeling van de deelexamens in de vakken 1 t/m 5 staat beschreven in het Examendeelreglement Medische Technologie C, Versie 17.

 

Artikel E5 De geldigheidsduur van examenresultaten

 1. Door de student behaalde scorepunten en cijfers van de deelexamens van MTC worden in de administratie van Intop Zorgsector vastgelegd.
 2. Het door de student behaalde cijfer van een deelexamen van MTC blijft 3 jaar geldig voor het behalen van het diploma Medische technologie C.

 

 

Afdeling F: Studiebegeleiding en studieadvies

Artikel F1 Studiebegeleiding

 1. De OD van Intop Zorgsector is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van de student tijdens de theorieopleiding MTC
 2. De CIZ van Intop Zorgsector is verantwoordelijk voor de organisatorische begeleiding van de student tijdens de theorieopleiding MTC.

 

Artikel F2 Studieadvies

 1. De OD, geeft, desgewenst, in overleg met de CIZ en de DIR, studieadvies aan de SMT en/of zijn raadgevers, bij moeilijkheden die de aanvang van de studie of de studievoortgang betreffen.
 2. Indien de student dat wenst, kunnen OD en/of CIZ optreden als mentor of kunnen zij verwijzen naar een mentor.

 

 

Afdeling G: Onderwijsevaluaties

Artikel G1 De evaluatie van het onderwijs

 1. De kwaliteit van onderwijsorganisatie, alsmede van de inhoud van de theorieopleiding MTC, evenals de examinering van de deelexamens over de vakken 1 t/m 5 van MTC, wordt geëffectueerd aan de hand van de volgende documenten:
  1. Kwaliteitshandboek
  2. Evaluaties door de studenten die de theorieopleiding MTC volgen
  3. Docentenevaluaties
  4. Kwaliteitsoverleg (zie het kwaliteitshandboek voor tijdstippen en frequentie)
  5. Verslagen van mondeling en schriftelijk overleg met de docenten
  6. Examendeelreglement Medische Technologie C, Versie 17
  7. Huishoudelijk reglement Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.
  8. Eindtermendocument Medische Technologie C, versie 3a
 2. Doelstellingen van de kwaliteitsbewaking zijn:
  1. Continue en periodieke verbetering van het lesmateriaal door de OD;
  2. Zo nodig een mogelijke aanpassing van de roosters (welke docent geeft welk vak, veranderingen op de leslocatie, afname van examens op tijden die studenten uitkomen, enzovoorts) door de CIZ.
  3. Aanpassen van het curriculum en/of eindtermen in regulier overleg met de ECC;

 

Artikel G2 Interne kwaliteitsbewaking

 1. De DIR is eindverantwoordelijk voor het gehele proces van kwaliteitsbewaking.
 2. Er vindt regulier overleg (gewoonlijk 1x per week) plaats tussen de OD, de CIZ en de DIR met betrekking tot de gang van zaken betreffende de lopende theorieopleiding MTC. Doel van dit overleg is de optimale voortgang het onderwijs en examinering in de vakken van MTC, en praktische, lopende zaken op korte termijn.

 

Artikel G3 Evaluatie uitvoeringsaspecten

 1. Meerdere keren per jaar houdt Intop Zorgsector een audit op onderwijslocatie over uitvoeringsaspecten.

 

Artikel G4 Evaluatie door de Examen- en Curriculumcommissie

 1. De ECC vergadert regulier tweemaal per jaar, bij voorkeur ieder semester eenmaal.
 2. Tijdens de vergadering van de ECC wordt de organisatorische voortgang van de voorafgaande periode (semester) besproken, alsmede de meest recente deelexamenresultaten per vak.
 3. Verder wordt in de halfjaarlijkse vergaderingen van de ECC de inhoud van het huidige curriculum van MTC besproken en worden mogelijke aanpassingen daarvan geïnitieerd, uitgaande van ontwikkelingen in het beroepenveld en (eerder) overleg van de OD met de docenten.
 4. Zo nodig vindt extra ad hoc-overleg door de DIR met de voorzitter van de ECC plaats over dringende zaken die niet kunnen wachten tot het reguliere overleg met de ECC.

 

Artikel G5 Evaluatie door de Examenkamer

 1. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een onaangekondigde audit van de deelexamens plaats door de Examenkamer.

 

 

Afdeling H: Algemene voorwaarden

Artikel H1 Algemene Voorwaarden van de NRTO

 1. Intop Zorgsector is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), waarbij de OD en/of de CIZ de jaarlijkse vergadering bezoeken om op de hoogte te blij-ven van de laatste ontwikkelingen binnen het particuliere onderwijs.
 2. De NRTO-nieuwsbrieven houden Intop Zorgsector op de hoogte van ontwikkelingen over de wetgeving met betrekking tot particulier onderwijs.
 3. Intop Zorgsector conformeert zich aan het NRTO-document ‘Algemene Voorwaarden B2B voor Particulier Onderwijs en Opleidingen’.

 

Artikel H2 Klachten, bezwaar en beroep

 1. Een kandidaat kan een klacht of bezwaar schriftelijk/digitaal indienen conform het ‘Huishoudelijk Reglement van de Examen- en Curriculumcommissie Medische Technologie.
 2. Intop Zorgsector conformeert zich aan de ‘Procedure voor Bezwaarschriften’ van de Examenkamer.

 

 

 

Afdeling J: Slotbepalingen

Artikel J1 Wijziging en periodieke beoordeling

 1. Een wijziging van deze onderwijs- en examenregeling (OER) wordt door de ECC geïnitieerd en vastgesteld, uitgevoerd door de OD en/of CIZ, onder verantwoordelijkheid van de DIR.
 2. Een wijziging van deze OER kan slechts betrekking hebben op een lopende opleiding MTC indien de belangen van de studenten van die opleiding daardoor aantoonbaar niet worden geschaad.

 

Artikel J2 Overgangsbepalingen

 1. In afwijking van de vigerende OER kunnen voor de studenten die met de opleiding zijn begonnen onder een eerdere OER, overgangsbepalingen gelden, bijvoorbeeld door de verandering van vak-inhouden of het toevoegen of verwijderen van vakken. In zo’n geval zorgt de DIR van Intop Zorgsector voor een regeling die de studeerbaarheid van de opleiding MTC voor de betreffende studenten niet in gevaar brengt.

 

Artikel J3 Bekendmaking

 1. De DIR draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging daarvan.
 2. Deze OER wordt geplaatst op de website van Intop Zorgsector en wordt geacht te worden bekendgemaakt in de informatie voor de SMT’s/studenten.

 

Artikel J4 Inwerkingtreding

 1. Deze OER treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.
Scroll naar boven
Scroll naar top